Glossari consum responsable

Alguns conceptes relatius al consum responsable son:

Agricultura Biològica: sistema d´ordenació de la producció que promou i millora la salut del agrosistema, amb inclusió de la biodiversitat, els cicles biològics i l´activitat biològica del sòl. La seva pràtica exclou compostos sintètics o aliments transformats genèticament.

Biodiversitat: la variabilitat de organismes vius de qualsevol font, inclosos, entre altres coses, els ecosistemes terrestres i marins i altres sistemes aquàtics, i els complexos ecològics dels quals formen part; comprèn la diversitat dins de cada espècie, entre les espècies i dels ecosistemes.

Cadena Alimentària: A nivell ecològic es refereix al corrent d´energia i nutrients que s´estableix entre les diferents espècies d´un ecosistema en relació amb la seva alimentació. Mentre que a nivell de consum alimentari, ens referim al conjunt de processos que es realitzen des de que s´inicia la producció d´un aliment fins que arriba a casa nostra.

Canvi Climàtic: Variació lenta de les característiques climàtiques en un lloc al llarg del temps. Conjunt de processos que provoquen, principalment un canvi del clima i en base a aquest canvi en el nivell del mar, esllavissades a les fronteres fitogeogràfiques, etc ..

Cicle vida producte: Procés complet necessari per la fabricació d´un producte, incloent el seu reciclatge o destrucció.

Codi de conducta: conjunt de regles o declaració formal de valors i pràctiques que desenvoluparà una empresa.

Combustible alternatiu: Es refereix a aquells combustibles diferents de la gasolina i el gasoil. Com combustibles alternatius hi ha l´etanol, que es produeix amb blat de moro o soja, el metanol, produït mitjançant diversos recursos de la biomassa, com la fusta i el carbó, el propà, elaborat a partir de gas natural i finalment, un altre combustible alternatiu seria la electricitat, que pot tenir origen nuclear o d´energies renovables.

Combustible fòssil: Els combustibles fòssils són barreges de compostos orgànics que s´extreuen del subsòl amb l´objecte de produir energia per combustió. L´origen d´aquests compostos són éssers vius que van morir fa milions d´anys. Es consideren combustibles fòssils al carbó, procedent de boscos del període carbonífer, el petroli i el gas natural, procedent d´altres organismes.

Comerç Just: és una forma més de cooperació, que treballa per a la millora de les relacions comercials entre països pobres i rics, promovent la transparència i l´equitat en les relacions laborals i una relació comercial justa entre productors i consumidors.

Consum responsable: Realitzar un consum responsable és una manera de dir que estem educats per consumir pensant en les repercussions ambientals, socials, seguretat en el treball etc. que pot tenir l´acció d´adquirir un determinat producte.

Contaminació atmosfèrica: Es refereix als gasos o partícules sòlides o líquides en suspensió en proporcions diferents a les que pot suportar un animal o planta així com el fet d´atacar diferents materials, roques, reduir la visibilitat o produir olors desagradables

Desenvolupament sostenible: Concepte que s´aplica a l´àmbit socioeconòmic;  la definició més coneguda és la que es va formular a la Comissió de Brundtland: "Satisfer les necessitats de les generacions presents sense comprometre les possibilitats de les del futur per atendre les seves pròpies necessitats."

Efecte hivernacle: Fenomen de l´atmosfera causat pel CO2, i altres gasos, que absorbeix part dels raigs del sol que surten de la superfície de la terra i els reté, augmentat la temperatura de la terra. Els raigs solars escalfen la superfície de la terra. La calor, que tendeix a ser remès a l´espai es troba amb els denominats "gasos hivernacle" dissolts en l´aire, que l´atrapen a mig camí, escalfant l´atmosfera.

Eficiència energètica: És la relació entre la quantitat d´energia consumida i els productes i serveis finals obtinguts. Es pot optimitzar mitjançant la implementació de diverses mesures i inversions a nivell tecnològic, de gestió i d´hàbits culturals en la comunitat

Estàndards: sistema de gestió establert per un tercer; la seua adopció per part de l´empresa va encaminada a aconseguir un nivell determinat de resultats prescrit o seguir un procés que, previsiblement, assegurar la consecució.

Etiquetatge: El Etiquetatge d´aliments és el principal mitjà de comunicació entre els productors d´aliments i els consumidors finals. L´etiquetatge pot ser qualsevol document, sigui escrit, imprès o gràfic que conté l´etiqueta de l´aliment, sent l´etiqueta la informació sobre l´article que acompanya a aquest o s´exposa a prop durant la seva venda. Es considera etiqueta alimentària fins i tot la informació emprada en la venda o comercialització d´un aliment. Les etiquetes de cosnumo responsable són símbols que representen el compliment d´una sèrie de principis o l´obtenció de determinats resultats.

Grups de consum: agrupació de persones que s´uneixen per poder consumir productes de consum responsable en canals curts o directes de comercialització. Demanen productes directament al productor evitant intermediaris i pagant un preu just pel producte. Es basen en principis com el de l´agroecologia i el comerç just.

Impacte ambiental: Es diu que hi ha impacte ambiental quan una acció o activitat produeix una alteració, favorable o desfavorable, en el medi o en algun dels seus components

Kilometratge del producte: El "Quilometratge dels aliments" o "food miles" és un pla del Govern britànic amb el qual es pretén que els aliments incorporin en les seves etiquetes quantes emissions de gasos d´efecte hivernacle s´han generat en el procés de producció, transport i posada a disposició del públic. És una forma d´incorporar a l´etiqueta el concepte de "cicle de vida del producte". El seu objectiu és conscienciar sobre la necessitat de valorar el consum energètic del producte des que es produeix fins que arriba a les nostres mans. No és un mètode exacte de mesurar tot l´impacte ambiental que produeixen aquests aliments, però si orienta bastant.

Les pràctiques respectuoses amb el medi ambient: les que van orientades a garantir la sostenibilitat del medi ambient. Tracten de minimitzar el impacte ambiental practicant el reciclatge, la reducció dels materials utilitzats i la reutilització dels ja fabricats (3Rs). Aleshores serán pràctiques respetuoses amb el medi ambient les que impliquen una mínima utilització de combustibles fòsils i generació de deixalles, fabricació amb materials reciclats o biodegradables, dissenys que faciliten el reciclatge o la reutilització del producte gràcies a una vida útil prolongable.

Les pràctiques respectuoses amb els drets socials: les que consideren les condicions laborals dels treballadors que han participat a la fabricació del producte, així com els impactes socials generats per les activitats de l´empresa (cultura, diversitat, economia autòctona)

Matèries primeres: Es coneix com a matèries primeres als materials extrets de la natura que ens serveixen per construir els béns de consum. Es classifiquen segons el seu origen: vegetal, animal, i mineral. Per exemple, fusta, metall, pedra, etc.

Medi ambient: Sistema d´equilibri entre diferents forces i components dins del marc de desenvolupament dels organismes.

Permacultura: (Agricultura Permanent) és el disseny conscient i manteniment d´ecosistemes agrícoles productius, els quals tenen la diversitat, estabilitat i resistència dels ecosistemes naturals. És la integració harmònica del paisatge i de la gent hi menjar, energia, aixopluc i altres necessitats no materials d´una manera sostenible

Petjada Ecològica: indicador de l´impacte ambiental generat per la demanda humana que es fa dels recursos existents en els ecosistemes del planeta relacionant-la amb la capacitat ecològica de la Terra per regenerar els seus recursos. Representa l´àrea de terra o aigua ecològicament productius (cultius, pastures, boscos o ecosistemes aquàticsi, idealment, també el volum d´aire), necessaris per generar recursos i a més per assimilar els residus produïts per cada població determinada d´acord a la seva manera de vida, de forma indefinida » - CALCULA LA TEUA PETJADA ECOLOGICA ACÍ

Reciclar: Sotmetre una matèria a un determinat procés perquè pugui tornar a ser utilitzable.

Recursos naturals: Béns procedents de la naturalesa, a través del sòl, el subsòl, l´aigua, la vegetació, la fauna, etc, necessaris per satisfer necessitats humanes o com a inputs en determinats processos productius. Poden ser renovables o no, depenent de l´explotació dels mateixos i de la seva capacitat de reposició o regeneració.

Recursos no renovables: aquells que no poden ser produïts, cultivats, regenerats o reutilitzats a una escala tal que puga sostenir la seva taxa de consum.

Responsabilitat Social Corporativa: la integració voluntària, per part de les empreses, d´objectius socials i mediambientals en les seves operacions comercials i en les seves relacions amb la resta d´actors implicats (Def: UE)

Seguretat alimentària: hi ha seguretat alimentària "Quan totes les persones tenen en tot moment accés físic, social i econòmic als aliments suficients, innocus i nutritius que satisfacin les seves necessitats energètiques diàries i preferències alimentàries per portar una vida sana i activa".

Slow (moviment): corrent cultural que promou calmar les activitats humanes. El moviment slow proposa prendre el control del temps, més de sotmetre a la seva tirania, donant prioritat a les activitats que redunden en el desenvolupament de les persones, trobant un equilibri entre la utilització de la tecnologia orientada a l´estalvi del temps i el trobar el temps necessari per gaudir d´activitats com fer una passejada o compartir un dinar amb altres persones.

Sobirania alimentària: facultat de cada Estat per definir les seves pròpies polítiques agràries i alimentàries d´acord a objectius de desenvolupament sostenible i seguretat alimentària. Això implica la protecció del mercat domèstic contra els productes excedentaris que es venen més barats en el mercat internacional, i contra la pràctica del dumping.

Sostenibilitat: Característica o estat segons el qual es poden satisfer les necessitats de la població actual i local sense comprometre la capacitat de generacions futures o de poblacions d´altres regions de satisfer les seves necessitats

Traçabilitat: Segons el Comitè de Seguretat Alimentària de AECOC, "S´entén com traçabilitat aquells procediments preestablerts i autosuficients que permeten conèixer l´històric, la ubicació i la trajectòria d´un producte o lot de productes al llarg de la cadena de subministraments en un moment donat, a través d´unes eines determinades. "

Via Camperola: moviment internacional que agrupa milions de camperols i camperoles, petits i mitjans productors, pobles sense terra, indígenes, migrants i treballadors agrícoles de tot el món. Defensa l´agricultura sostenible a petita escala com una manera de promoure la justícia social i la dignitat. S´oposa fermament als agronegocis i les multinacionals que estan destruint els pobles i la natura.

 

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar