Convocat˛ria CÓtedra UNESCO 2013

Resolució de 27 de març de 2013 del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València i de la Presidència Executiva del Patronat Sud-Nord de la Fundació General de la Universitat de València per la qual es convoca i se n’estableixen les bases reguladores de la Convocatòria de la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València d’accions universitàries d’educació per al desenvolupament humà i sostenible, i de sensibilització per a la cooperació per a l’any 2013. 

Descarregar en .pdf PDF-PDF

La Universitat de València, com a institució acadèmica i agent social, i atenent a l’article 4art. dels seus estatuts, vol exercir el seu compromís solidari i compromés amb el desenvolupament intel·lectual dels pobles i la pau, tot i promovent la participació de la comunitat universitària en accions de cooperació al desenvolupament que contribuesquen a la formació, educació i sensibilització dels ciutadans de l’entorn i als membres de la pròpia comunitat universitària. 

Així la Universitat de València va crear en 1991 el Patronat Sud-Nord. Solidaritat i Cultura al si de la Fundació General de la Universitat de València. Anys més tard, en setembre de 1994, signava amb l’Organització de Nacions Unides per a la Cultura, l’Educació i la Ciència UNESCO la creació de la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València i en 1995, per acord de la Junta de Govern, va crear la Comissió 0’7% “Una Nau de Solidaritat” que determina les línies pressupostàries i programes d’actuació amb càrrec al pressupost 0’7 de la Universitat de València. 

Segons el Conveni signat amb la UNESCO, la gestió i programació de la Càtedra UNESCO de la Universitat de València  està encomanada al Patronat Sud-Nord. El President Executiu d’aquest Patronat ha estat designat director de la Càtedra. 

L’objectiu de la Càtedra convingut entre la Universitat de València i UNESCO és “promoure projectes d’investigació, docència, informació i documentació en tots els àmbits acadèmics. La Càtedra serà un instrument que afavorisca la col·laboració entre els departaments de la Universitat i els de altres institucions en particular, de les regions dels Estats Àrabs i d’Amèrica Llatina i el Carib”. 

Atenent a la resolució de 25 de gener de 2011, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual s’aprova la delegació de funcions en els vicerectors i les vicerectores, la secretària general , el gerent i altres òrgans d’aquesta universitat, es la Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació qui té l’encomanament de promoure i signar aquesta convocatòria

Així mateix, de conformitat amb la resolució anteriorment esmentada, i en virtut de les atribucions atorgades, el Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació 

RESOL 

Primer

Aprovar la convocatòria a activitats universitàries educació per al desenvolupament i de sensibilització de la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València per a l’any 2013, amb la finalitat de col·laborar, difondre, incentivar i transversalitzar els estudis sobre desenvolupament humà i sostenible en la docència, la vida acadèmica i social de la nostra Universitat, així com les acciones de sensibilització en aquesta matèria. 

Segon

Aprovar les bases que regulen la present convocatòria, incloses com Annex I d’aquesta resolució i el model de presentació de candidatures que figura com Annex II.

Tercer

La dotació econòmica per a la present convocatòria és de vint-i-sis mil tres-cents euros (26.300 €), aportats per la Universitat de València al Patronat Sud-Nord per al Programa “Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament”. 

Amb caràcter general, l’aportació de la Càtedra UNESCO de la Universitat de València a cada iniciativa o projecte seleccionats no podrà superar els quatre mil euros (4000 €).

Quart

La Presidència Executiva del Patronat Sud-Nord, amb el vist i plau del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València, és l’òrgan competent per a resoldre la present convocatòria. La Comissió de Càtedra nomenada pel Ple del Patronat alçarà, a l’òrgan que ha de resoldre, la proposta de resolució degudament informada una vegada valorades les candidatures.

Cinquè

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un (1) mes, comptador des de l’endemà de la seua publicació, davant l’òrgan que l’ha dictada, o bé directament recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos (2) mesos, comptadors des de l’endemà de la seua publicació.

 

València, a 26 de març de 2013

 

Per obtindre més informació, pot trucar al telèfon 96 353 10 68 o escriure un e-mail a catedra.unesco@uv.es 

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar