Convocat˛ria CÓtedra UNESCO 2016

Resolució de 14 de desembre del 2016 del Vicerector d´Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València per la qual es convoquen les bases reguladores de la Convocatòria de la Càtedra UNESCO d´Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València d´accions universitàries d´educació per al desenvolupament humà sostenible, i de sensibilització per a la cooperació per a l´exercici 2016/2017.

                          PDF-PDF
Descarregar en .pdf

 

 

 

La Universitat de València, com a institució acadèmica i agent social, i atenent el que disposa l’article 4rt. dels seus Estatuts, està profundament compromesa amb el desenvolupament intel·lectual i material dels pobles i la pau, tot promovent la participació de la comunitat universitària en accions de cooperació al desenvolupament que contribueixen a la formació, l´educació i la sensibilització dels ciutadans de l’entorn i dels membres de la mateixa comunitat universitària.

En aquest sentit, la Universitat de València va signar a París, amb data 16 de setembre de 1994, un conveni marc amb l´ Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) per a la creació de la Càtedra UNESCO d´Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València, l´objectiu principal de la qual és la promoció d´activitats de cooperació interuniversitària i intercanvi i el desenvolupament de projectes d´investigació, docència, informació i documentació en tots els àmbits acadèmics amb institucions de països en vies de desenvolupament, en particular de les regions dels Estats Àrabs i d´Amèrica Llatina i el Carib.

Atenent a la Resolució de 6 d´Octubre del 2016, del Rectorat, per la qual s´aprova la delegació de funcions en els Vicerectors i Vicerectores, la Secretària General, el Gerent i altres òrgans d´aquesta Universitat (2016/7838) es deleguen en el Vicerector d´Internacionalització i Cooperació "...les competències de coordinació de les càtedres institucionals..."

Per tant, de conformitat amb la Resolució anteriorment citada, i en virtut de les atribucions atorgades, el Vicerector d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València

RESOL

Primer

Aprovar la Convocatòria a activitats universitàries d´educació per al desenvolupament i de sensibilització de la Càtedra UNESCO d´Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València per iniciatives en 2017, amb la finalitat de col·laborar, difondre i incentivar els estudis sobre el desenvolupament humà i sostenible en la docència, la vida acadèmica i social de la nostra Universitat, així com les accions de sensibilització en aquesta matèria.

Segon

Aprovar les bases que regulen la present Convocatòria, incloses com Annex 1 d´aquesta Resolució i el model de presentació de candidatures que figura com Annex 2, així com la regulació del procediment comptable i administratiu de gestió i justificació de l´aportació atorgada recollida a l´Annex 3.

Tercer

La dotació econòmica per a la present convocatòria és de vint-i-vuit mil euros (28.000 €)

Quart 

El Vicerector d´Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València és l´òrgan competent per a la resolució de la present convocatòria, la qual es gestionarà per l´Àrea de Cooperació de la Fundació General de la Universitat de València en virtut de l´encomana de gestió realitzada a favor seu, i amb efectes des del dia 1 de gener del 2016.

Cinqué

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d´un (1) mes, a contar des de l´endemà a la seua publicació, davant el mateix òrgan que l´ha dictat, o bé directament recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dues (2) mesos, a contar des de l´endemà al de la seua publicació.

València, a 14 de desembre de 2016.

Per obtindre més informació, pot trucar al telèfon 96 353 10 68 o escriure un e-mail a catedra.unesco@uv.es 

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar