Convocat˛ria CÓtedra UNESCO 2015

Resolució de 27 de juliol de 2015, del Vicerectorat d´Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València i de la Presidència Executiva del Patronat Especial Sud-Nord. Solidaritat i Cultura de la Fundació General de la Universitat de València, per la qual es convoca i se n´estableixen les bases reguladores de la Convocatòria de la Càtedra UNESCO d´Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València d´accions universitàries d´educació per al desenvolupament humà i sostenible, i de sensibilització per a la cooperació per a l´any 2016.

PDF-PDF
Descarregar en .pdf

 

 

 

La Universitat de València, com a institució acadèmica i agent social, i atenent a l’article 4rt. dels seus Estatuts, vol exercir el seu compromís solidari i compromès amb el desenvolupament intel·lectual dels pobles i la pau, tot i promovent la participació de la comunitat universitària en accions de cooperació al desenvolupament que contribuesquen a la formació, educació i sensibilització dels ciutadans de l’entorn i als membres de la pròpia comunitat universitària.

Així, el Consell Executiu de la Fundació General de la Universitat de València va crear, en data 15 de juliol de 1991, el “Patronat Especial Sud-Nord. Solidaritat i Cultura” (d’ara endavant el Patronat Sud-Nord) Anys més tard, en setembre de 1994, la Universitat de València signava amb l’Organització de Nacions Unides per a la Cultura, l’Educació i la Ciència UNESCO la creació de la “Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València” En 1995 la Universitat de València, per acord de la Junta de Govern, va crear la Comissió 0’7% “Una Nau de Solidaritat” que determina les línies pressupostàries i programes d’actuació amb càrrec al pressupost 0’7% de la Universitat de València, assignant al Patronat Sud-Nord les funcions de coordinació d´accions de cooperació al desenvolupament i solidaritat amb països en vies de desenvolupament segons acord 1999/7, de 19 de gener, de la Junta de Govern de la Universitat de València.

Segons el Conveni signat amb la UNESCO, la gestió i programació de la “Càtedra UNESCO de la Universitat de València” està encomanada al Patronat Sud-Nord. El President Executiu d’aquest Patronat Especial ha estat designat pel Rector de la Universitat com a Director de la Càtedra.

L’objectiu de la Càtedra convingut entre la Universitat de València i UNESCO és “promoure projectes d’investigació, docència, informació i documentació en tots els àmbits acadèmics. La Càtedra serà un instrument que afavorisca la col·laboració entre els departaments de la Universitat de València i els d’altres institucions, en particular de les regions dels Estats Àrabs i d’Amèrica Llatina i el Carib”.

I, de conformitat amb la Resolució de 8 d´abril, del Rectorat de la Universitat de València, i en virtut de les atribucions atorgades, el Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València

RESOL

Primer

Aprovar la convocatòria a activitats universitàries d’educació per al desenvolupament i de sensibilització de la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València per a iniciatives en 2016, amb la finalitat de col·laborar, difondre, incentivar i transversalitzar els estudis sobre desenvolupament humà i sostenible en la docència, la vida acadèmica i social de la nostra Universitat, així com les accions de sensibilització en aquesta matèria.

Segon

Aprovar les bases que regulen la present convocatòria, incloses com Annex 1 d’aquesta Resolució i el model de presentació de candidatures que figura com Annex 2, així com la regulació del procediment comptable i administratiu de gestió i justificació de l’aportació atorgada recollit en l’Annex 3.

Tercer

La dotació econòmica per a la present convocatòria és de vint-i-vuit mil euros (28.000 €), aportats per la Universitat de València al Patronat Sud-Nord per al Programa “Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València” en l’exercici pressupostari de 2016.

Quart

Es delega en el President Executiu del Patronat Sud-Nord la competència per a resoldre la present convocatòria. La Comissió de Càtedra delegada pel Ple del Patronat li remetrà la proposta de resolució, degudament informada, una vegada valorades les candidatures.

Cinquè

Contra aquesta resolució, es pot interposar reclamació en el termini d´un (1) mes, comptador des de l´endemà de la seua publicació, davant la Fundació General de la Universitat de València.

València, a 28 de juliol de 2015.

 

Per obtindre més informació, pot trucar al telèfon 96 353 10 68 o escriure un e-mail a catedra.unesco@uv.es 

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar