Desenvolupament sostenible

ORDRE PCI/169/2019, de 22 de febrer, per la qual es crea el Consell de Desenvolupament Sostenible.

[BOE nº 47, de 23.02.2019]

...........................................................

RESOLUCIÓ de 13 d´octubre de 2017, de la Secretaria d´Estat de Cooperació Internacional i per a Iberoamèrica i el Carib, per la qual es publica l´Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics pel qual es crea el Grup d´Alt Nivell per a l´Agenda 2030. 

[BOE nº 259, de 27.10.2017]

...........................................................

ORDRE HAP / 2427/2015, de 13 de novembre, per la qual s´aproven les bases i la primera convocatòria per a la selecció d´estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat que seran cofinançades mitjançant el programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.

[BOE nº 275, de 17.11.2015]

...........................................................

 

REAL DECRET 1336/2011, de 3 d´octubre, pel qual es regula el contracte territorial com a instrument per promoure el desenvolupament sostenible del medi rural.

[BOE nº 239, de 04.10.2011]

...........................................................

 

REAL DECRET 752/2010, de 4 de juny, pel qual s´aprova el primer programa de desenvolupament rural sostenible per al període 2010-2014 en aplicació de la Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural .

 [BOE nº 142, de 11.06.2010]

...........................................................

 

RESOLUCIÓ d´1 de setembre de 2009, de la Direcció general de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural, per la qual es disposa la publicació de l´Acord de les autoritats de gestió de les comunitats autònomes dels programes de desenvolupament rural cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.

 [BOE nº 233, de 26.09.2009]

...........................................................

 

REAL DECRET 1369/2007, de 19 d´octubre, relatiu a l´establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia.

[BOE nº 254, de 23.10.2007]

...........................................................

 

REAL DECRET 2366/1994, de 9 de desembre, sobre producció d´energia elèctrica per instal·lacions hidràuliques, de cogeneració i altres abastides per recursos o fonts d´energia renovables.

 

[BOE nº 313, de 31.12.1994]

...........................................................

 Medi ambient

 

REAL DECRET 1130/2008, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa l´estructura orgànica bàsica del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí.

[BOE nº 164, de 08.07.2008]

...........................................................

 

REAL DECRET 1525/2007, de 16 de novembre, pel qual es regula la presència de l´Administració de l´Estat a l´exterior en el seu vessant relacionat amb el Ministeri de Medi Ambient, i es creen les Conselleries de Medi Ambient en la Missió Permanent de Espanya davant Nacions Unides, en la Representació Permanent d´Espanya davant el Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient ia la Delegació Permanent d´Espanya davant l´Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic.

[BOE nº 286, de 29.11.2007]

...........................................................

 

 LLEI 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l´aire i protecció de l´atmosfera.

 [BOE nº 275, de 16.11.2007]

...........................................................

 

LLEI 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d´accés a la informació, de participació pública i d´accés a la justícia en matèria de medi ambient (incorpora les Directives 2003/4 / CE i 2003/35 / CE).

[BOE nº 171, de 19.07.2006]

...........................................................

 

LLEI 9/2006, de 28 d´abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient.

[BOE nº 102, de 29.04.2006]

...........................................................

REAL DECRET 2355/2004, de 23 de desembre, pel qual es regula l´estructura i funcions del Consell Assessor de Medi Ambient.

[BOE nº 12, de 14.01.2005]

...........................................................

 

REAL DECRET 4/2001, de 12 de gener, pel qual s´estableix un règim d´ajudes a la utilització de mètodes de producció agrària compatibles amb el medi ambient.

[BOE nº 12, de 13.01.2001]

...........................................................

 

REAL DECRET 695/2000, de 12 de maig, pel qual s´estableix l´estructura orgànica bàsica del Ministeri de Medi Ambient.

[BOE nº 115, de 13.05.2000]

...........................................................

 

REAL DECRET 1538/1996, de 21 de juny, pel qual es precisen les competències del Ministeri de Medi Ambient en matèria de conservació de la naturalesa i parcs nacionals.

[BOE nº 153, de 25.06.1996]

...........................................................

 

REAL DECRET 1316/1991, de 2 d´agost, de reestructuració de la Secretària d´Estat per a les polítiques de l´aigua i el medi ambient.

[BOE nº 212, de 04.09.1991]

...........................................................

 

REAL DECRET 108/1991, de 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l´amiant.

[BOE nº 32, de 06.02.1991]

...........................................................

 

REAL DECRET 199/1990, de 16 de febrer, pel qual es crea la secretària general de medi ambient en el Ministeri d´Obres Públiques i Urbanisme.

[BOE nº 42, de 17.02.1990]

...........................................................

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar