Moviments migratoris

REIAL DECRET 903/2021, de 19 d´octubre, pel qual es modifica el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dls estrangers a Espanya i la seua integració social, rere la seua reforma per Llei Orgànica 2/2009, aprovat pel Reial Decret 557/2011, de 20 d´abril.

[BOE nº 251, de 20.10.2021]

..................................................


RESOLUCIÓ de 27 d´octubre de 2014, de la Subsecretaria, per la qual s´aprova la Carta de serveis dels Centres d´Acollida a Refugiats.

 [BOE nº 269, de 06.11.2014]

..................................................

 

ORDRE ESS / 183/2012, de 3 de febrer, per la qual es deleguen competències en l´àmbit de la Secretaria General d´Immigració i Emigració.

[BOE nº 31, de 06.02.2012]

..................................................

 

RESOLUCIÓ de 14 d´octubre de 2010, de la Subsecretaria, per la qual s´aprova la Carta de serveis dels Centres d´Acollida a Refugiats.

[BOE nº 258, de 25.10.2010]

..................................................

 

REAL DECRET 777/2011, de 3 de juny, pel qual es desenvolupa l´estructura orgànica bàsica del Ministeri de Treball i Immigració.

[BOE nº 133, de 04.06.2011]

..................................................

 

ORDRE TIN / 2254/2011, de 28 de juliol, per la qual es deleguen competències en els òrgans administratius del Ministeri de Treball i Immigració i els seus organismes públics dependents.

 [BOE nº191, de 10.08.2011]

..................................................

 

ORDRE TIN / 3016/2011, de 28 d´octubre, per la qual es crea el Comitè de Seguretat de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Ministeri de Treball i Immigració.

[BOE nº271, de 10.11.2011]

..................................................

 

ORDRE TIN / 3155/2011, de 8 de novembre, per la qual es regulen la composició i funcions de la Comissió Ministerial d´Administració Electrònica del Ministeri de Treball i Immigració.

[BOE nº 280, de 21.11.2011]

..................................................

 

REAL DECRET 49/2010, de 22 de gener, pel qual es crea el Registre Administratiu d´Empreses d´Inserció del Ministeri de Treball i Immigració.

[BOE 29 de 03/02/2010]

..................................................

 

ORDRE TIN / 665/2010, de 15 de març, per la qual es crea la seu electrònica al Ministeri de Treball i Immigració.

[BOE nº 67, de 18.03.2010]

..................................................

 

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2009, de la Subsecretaria, per la qual s´aproven les Cartes de Serveis de diverses conselleries de Treball i Immigració.

[BOE nº 42, de 18.02.2009]

..................................................

 

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2009, de la Subsecretaria, per la qual s´aproven les Cartes de Serveis de diverses conselleries de Treball i Immigració.

[BOE nº 42, de 18.02.2009]

..................................................

 

RESOLUCIÓ de 6 d´abril de 2009, conjunta de la Direcció general d´Emigració i de l´Institut Nacional de la Seguretat Social, per la qual es modifica la de 25 de febrer de 2008, per la qual es regula el procediment per accedir a l´assistència sanitària per a espanyols d´origen retornats i per a pensionistes i treballadors per compte d´altri espanyols d´origen residents a l´exterior que es desplacin temporalment al territori nacional.

[BOE nº 108, de 04.05.2009]

..................................................

 

ORDRE TIN / 1640/2009, de 8 de juny, per la qual es regula la composició i funcions de la Taula de Contractació dels serveis centrals del Ministeri de Treball i Immigració.

[BOE nº 148, de 19.06.2009]

..................................................

 

REAL DECRET 1463/2009, de 18 de setembre, sobre traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria d´immigració: autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè dels estrangers la relació laboral dels quals s´acompleixi a Catalunya.

[BOE nº 229, de 22.09.2009]

..................................................

 

REAL DECRET 1854/2009, de 4 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1129/2008, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa l´estructura orgànica bàsica del Ministeri de Treball i Immigració, i el Reial Decret 438 / 2008, de 14 d´abril, pel qual s´aprova l´estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.

[BOE nº 293, de 05.12.2009]

..................................................

 

ORDRE TIN / 3326/2009, de 30 de novembre, per la qual es creen, modifiquen i suprimeixen fitxers de dades de caràcter personal gestionats pel Ministeri de Treball i Immigració.

[BOE nº 299, de 12.12.2009]

..................................................

 

REAL DECRET 1129/2008, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa l´estructura orgànica bàsica del Ministeri de Treball i Immigració i es modifica el Reial Decret 438/2008, de 14 d´abril, pel qual s´aprova l´estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.

[BOE nº 165, de 09.07.2008]

..................................................

 

ORDRE TIN / 3466/2008, de 24 de novembre, per la qual es regula la Comissió d´Informació Administrativa del Ministeri de Treball i Immigració.

[BOE nº 291, de 03.12.2008]

..................................................

ORDRE TIN / 3807/2008, de 23 de desembre, per la qual s´aprova la delegació de competències de la Secretaria d´Estat d´Immigració i Emigració en els directors dels centres de Migracions.

[BOE nº 315, de 31.12.2008]

..................................................

LLEI ORGÀNICA 13/2007, de 19 de novembre, per a la persecució extraterritorial del tràfic il·legal o la immigració clandestina de persones.

[BOE nº 278, de 20.11.2007]

..................................................

 

REAL DECRET 1262/2007, de 21 de setembre, pel qual es regula la composició, competències i règim de funcionament del Consell per a la Promoció de la Igualtat de Tracte i no Discriminació de les Persones per l´Origen Racial o Ètnic.

[BOE nº 237, de 03.10.2007]

..................................................

 

REAL DECRET 367/2007, de 16 de març, pel qual es crea i regula la Comissió Nacional per al Foment i Promoció del Diàleg Intercultural.

[BOE nº 72, de 24.03.2007]

..................................................

 

REAL DECRET 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d´altres estats part en l´Acord sobre l´Espai Econòmic Europeu.

[BOE nº 51, de 28.02.2007]

..................................................

 

LLEI 40/2006, de 14 de desembre, de l´Estatut de la Ciutadania Espanyola a l´Exterior.

[BOE nº 299, de 15.12.2006]

..................................................

 

LLEI ORGÀNICA 11/2003, de 29 de setembre, de mesures concretes en matèria de seguretat ciutadana, violència domèstica i integració social dels estrangers.

[BOE nº 234, de 30.09.2003]

..................................................

 

REAL DECRET 865/2001, de 20 de juliol, pel qual s´aprova el Reglament de Reconeixement de l´Estatut d´Apàtrida.

[BOE nº 174, de 21.07.2001]

..................................................

 

REAL DECRET 345/2001, de 4 d´abril, pel qual es regula l´Observatori Permanent de la Immigració.

 

[BOE nº 83, de 06.04.2001]

..................................................

REAL DECRET 344/2001, de 4 d´abril, pel qual es crea el Consell Superior de Política d´Immigració.

[BOE nº 83, de 06.04.2001]

..................................................

 

REAL DECRET 807/2000, de 19 de maig, pel qual es crea en el Ministeri de l´Interior la Direcció General d´Estrangeria i Immigració.

[BOE nº 121, de 20.05.2000]

..................................................

 

REAL DECRET 239/2000, de 18 de febrer, pel qual s´estableix el procediment per a la regularització d´estrangers prevista en la disposició transitòria primera de la Llei Orgànica 4/2000, de 11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

[BOE nº 43, de 19.02.2000]

..................................................

 

LLEI ORGÀNICA 4/2000, de 11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, en la redacció que dóna la Llei Orgànica 11/2003, de 29 de setembre i per la Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre.

[BOE nº 10, de 12.01.2000]

..................................................

 

LLEI 5/1984, de 26 de març, reguladora del dret d´asil i la condició de refugiat en la redacció que dóna la Llei 9/1994, de 19 de maig.

[BOE nº 74, de 27.03.1984]

..................................................

 

DECRET 2616/1963, de 26 de setembre, pel qual s´aprova la «Instrucció sobre infraccions i sancions en matèria d´emigració».

[BOE nº 257. de 26.10.1963]

..................................................

 

LLEI 93/1960, de 22 de desembre, sobre bases d´ordenació de l´emigració.

[BOE nº 307, de 23.12.1960]

..................................................

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar