El 0┤7 de la Universitat de ValŔncia

La Cooperació Universitària al Desenvolupament és part essencial del compromís social de la Universitat de València, la labor de la qual per a aconseguir el desenvolupament humà i sostenible del país amb què es coopera està vinculada a la docència i la investigació. Els objectius essencials per a aconseguir-ho són l´enfortiment dels sistemes universitaris, el foment de l´accés als estudis universitaris, la col•laboració en l´avanç en àrees d´investigació per a resoldre les dificultats associades als processos d´eradicació de la pobresa i el desenvolupament, l´equitat de gènere, l´enfortiment de les capacitats i autonomia de les dones, la pau, la democràcia i el respecte als drets humans.

La Universitat de València procura la màxima implicació del conjunt de la comunitat universitària (estudiants, PDI i PAS) en aquest compromís, recolzant-ho amb mitjans tècnics, humans i financers. A l´any 1995 es va crear el programa 0´7 Una Nau de Solidaritat, pel qual es va decidir destinar el 0´7% del pressupost a iniciatives de cooperació al desenvolupament. Posteriorment la Universitat de València s´adherix, el 31 d´octubre de 2006, al Codi de Conducta de les Universitats en matèria de cooperació al desenvolupament.

Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), entitat de Dret Públic adscrita al Ministeri d´Assumptes Exteriors i de Cooperació, és l´òrgan de gestió de la política espanyola de cooperació internacional per al desenvolupament, i el seu objecte, segons l´Estatut de l´Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament és el foment, la gestió i l´execució de les polítiques públiques de cooperació internacional per al desenvolupament, dirigides a la lluita contra la pobresa i la consecució d´un desenrotllament humà sostenible en els països en desenvolupament. L´element bàsic de planificació en què s´establixen els objectius i prioritats sectorials i geogràfiques per a la Cooperació Espanyola, així com els criteris d´intervenció a observar en l´execució de la nostra política de desenvolupament és el IV Pla Director de la Cooperació Espanyola 2013-2016.

La Comissió 0´7 "Una Nau de Solidaritat" és l´órgan de consulta, coordinació, proposta i assessorament de la Universitat de València en matèria de cooperació al desenvolupament i la solidaritat.

Correspon a la Comissió 0,7:

a) Proposar les línies generals d´actuació en matèria de cooperació al desenvolupament mitjançant un pla d´actuació i fer el seguiment del desenvolupament dels diversos programes de solidaritat.
b) Acordar la liquidació del pressupost de l´exercici corresponent i la distribució pressupostària de l´exercici següent.
c) Proposar els criteris i les prioritats territorials i sectorials per a les
convocatòries en matèria de cooperació al desenvolupament.
d) Vetlar pel compliment del codi de conducta de les universitats espanyoles en matèria de cooperació al desenvolupament i de les responsabilitats institucionals que la Universitat puga contraure en el futur en aquesta matèria.
e) Informar sobre les propostes de la comunitat universitària i dels òrgans de govern en l¡´ámbit de la cooperació al desenvolupament.
f) Totes aquelles funcions que li encomane el rector, el Claustre o el Consell de Govern.

El Reglament de funcionament intern de la Comissió 0´7 "Una Nau de Sol.lidaritat" de la Universitat de València va ser aprobat en Consell de Govern de 24 de novembre de 2015. ACGUV 253/2015.


Composició:

  • Vicerrector/a de Relacions Internacionals i Cooperació (President, per delegació del Rector)
  • Gerent/a de la Universitat de València
  • Delegat/da del Rector d´Estudiants
  • Delegat/da del Rector per a Cooperació
  • Gerent/a de la Fundació General de la Universitat de València
  • Cap del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació, (Secretari)

A proposta del rector, en representació de la comunitat universitària i per nomenament del Consell de Govern:

  • Representant de PDI
  • Representant de PAS
  • Representant d´Estudiants

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar