Estàs a: >

Bases

Bases reguladores de la Convocatòria de la Càtedra UNESCO d´Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València d´acions universitàries d´educació per al desenvolupament humà sostenible, i de sensibilització per a la cooperació per a l´any 2017.

PDF-PDF      Word-Word    PDF-PDF

 

 

Annex 1 Annex 2 Annex 3

 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L´objecte de la present convocatòria és identificar, seleccionar i donar suport a iniciatives formatives i de sensibilització en matèria de solidaritat i cooperació al desenvolupament humà sostenible, a realitzar a la Universitat de València durant l´any 2017, que contribueixen a conscienciar, formar, transversalitzar, informar, divulgar i sensibilitzar a la mateixa comunitat universitària, la seua activitat acadèmica i el seu entorn social amb la finalitat de superar els desequilibris i les injustícies que social, econòmica i culturalment afecten els pobles més desfavorits i empobrits del món. Les accions que s´esperen estaran alineades amb l´Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible, amb alguns dels seus 17 objectius i amb algunes de les seues 169 metes.

 

2. PARTICIPANTS DE LA CONVOCATÒRIA

2.1. A aquesta Convocatòria poden presentar projectes o iniciatives (en forma de candidatures) tots els membres de la comunitat universitària de la Universitat de València, i de les seues entitats i unitats dependents o adscrites, de manera individual (PAS i PDI) o col·lectiva, com:

 1. Departaments
 2. Instituts Universitaris
 3. Serveis i Unitats de gestió
 4. Centres i Deganats
 5. Màsters oficials

2.2. En cas de presentació col·lectiva, la candidatura (en la seua formulació) designarà una persona de l´equip que actuarà com a coordinador i responsable de la iniciativa o projecte presentat

2.3. La persona coordinadora/responsable de la iniciativa o projecte presentat actuarà com interlocutora entre els integrants de la candidatura i l´Àrea de Cooperació de la Fundació General de la Universitat de València.

 

3. REQUERIMENTS DE LES CANDIDATURES

3.1. Les iniciatives o projectes que es presenten a aquesta Convocatòria han d´estar, necessàriament, orientats a la cooperació al desenvolupament des de la sensibilització de la societat i la mateixa comunitat universitària, així com a la formació i l´educació per al desenvolupament, de conformitat amb el que estableixen:

 1. El Pla Director de la Cooperació Espanyola vigent durant el termini de presentació de les candidatures
 2. b. El Pla Director de la Cooperació Valenciana vigent durant el termini de presentació de les candidatures
 3. El Codi de Conducta de les Universitats Espanyoles per a la Cooperació al Desenvolupament (CICUE 2006), confirmat per la Universitat de València per Acord del seu Consell de Govern
 4. Estratègia de Cooperació Universitària al Desenvolupament (CRUE 2000)
 5. Agenda 2030 de Desenvolupament de les Nacions Unides (15 de setembre de 2015) amb els seus 17 objectius i 169 metes

3.2. Les candidatures i les iniciatives o els projectes que es presenten no poden entrar en contradicció amb els objectius de la UNESCO y la seua Estratègia establerta al doc. 37/C5 de la UNESCO. Programa i pressupost aprovats per 2014-2017: Gran Programa I: Educació.

3.3. Els continguts de les iniciatives o projectes que es presenten a aquesta Convocatòria hi han d´adequar-se a les bones pràctiques, majoritàriament acceptades, a l´àmbit de la cooperació al desenvolupament.

3.4. Les iniciatives o els projectes que es presenten a aquesta Convocatòria han de realitzar-se abans que finalitze l´any 2017. Si, respecte d´alguna iniciativa o projecte seleccionat, haguent-se iniciat el 2017, es pose de manifest la necessitat d´ajornament més enllà de desembre del 2017, es deurà demanar autorització, pel coordinador/responsable, al Vicerector d´Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València qui podrà, en el seu cas, denegar l´ajornament i exigir la devolució de l´aportació realitzada.

3.5. Les iniciatives o els projectes que es presenten a aquesta Convocatòria han d´anar signats per la persona coordinadora/responsable d´aquesta, i hi han d´incloure la documentació que acredite la col·laboració d´altres entitats.

3.6. Les iniciatives o els projectes que es presenten a aquesta Convocatòria poden ser:

 1. Jornades
 2. Cicles de conferències
 3. Campanyes de sensibilització
 4. Exposicions
 5. Congressos
 6. Accions formatives /sessions magistrals, mòduls de formació especialitzada, activitats no reglades en postgraus oficials)
 7. Creació de materials educatius i formatius (suport editorial o audiovisual)
 8. Accions de suport a la investigació
 9. I qualsevol altra acció que promou el desenvolupament humà i sostenible entre els ciutadans, i/o tranversalitze aquest enfocament en qualsevol matèria de la formació universitària

3.7. Quan les iniciatives o els projectes que es presenten a aquesta Convocatòria siguen a proposta d´un màster oficial, aquestes hi han d´estar contemplades a l´OCA del programa formatiu corresponent. 

 

4. FORMULARI DE CANDIDATURA I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

4.1. Per poder concórrer a la present Convocatòria, s´ha de presentar formulari normalitzat de sol·licitud (Annex 2), degudament emplenat, dirigit a la Càtedra UNESCO d´Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València, Fundació General de la Universitat de València (Àrea de Cooperació) C/ Amadeu de Savoia, nº 4 - 4ª , 46010 de València.

4.2. El formulari normalitzat de sol·licitud ha d´anar acompanyat de la següent documentació (presentada en paper i en format electrònic, com PDF o compatible editor de textos):

 1. Dades d´identificació de la persona coordinadora/responsable de la iniciativa o projecte qui es presente, amb detall de la seua vinculació a la Universitat de València
 2. Projecte d´activitat, detallat d´una forma clara i raonada, amb inclusió dels següents punts:
  1. Antecedents (o memòria d´activitats relacionades amb la cooperació al desenvolupament de la/les persona/persones que presenta/presenten la candidatura)
  2. Informe de pertinència de l´activitat proposada
  3. Objectius
  4. Activitats
  5. Resultats esperats
  6. Indicadors que permeten mesurar el grau de compliment dels objectius
  7. Cronograma d´execució de la iniciativa o projecte
  8. Motivació i viabilitat de la iniciativa o projecte
  9. Programa d´estudis o programa d´activitats on s´insereix l´actuació que es proposa
  10. Memòria econòmica detallada, amb la previsió de despeses (factures proforma o pressupostos previs de proveïdors, la previsió d´ingressos i les vies de finançament previstes. La previsió de les despeses es farà de conformitat amb el Reglament d´Execució Pressupostària de la Universitat de València en allò que siga d´aplicació per la Fundació General de la Universitat de València
 3. La candidatura ha de comptar amb el suport i la col·laboració d´altres entitats i   caldrà especificar-lo, relacionant les entitats que participen i els imports i els conceptes de despesa que assumeixen
 4. S´ha de presentar acreditació documental del suport obtingut per altres entitats que col·laboren amb la iniciativa o el projecte en el moment de presentar la candidatura

4.3. La Fundació General de la Universitat de València - Àrea de Cooperació -, com encarregada de la gestió de la Càtedra UNESCO, es reserva el dret a a reclamar la informació complementària que considere convenient amb la finalitat d´aclarir o detallar el contingut de les candidatures.

4.4. Si la documentació presentada no s´ajusta a l´establert en les presents Bases, la Fundació General de la Universitat de València - Àrea de Cooperació - podrà requerir a la persona coordinadora/responsable de la candidatura perquè, en el termini de deu (10) dies, a comptar des de l´endemà al de la notificació escrita mitjançant correu electrònic a la direcció facilitada en el formulari de sol·licitud, rectifique les deficiències detectades i comunicades. Si no es procedeix a la rectificació en el termini establert, es considerarà desistida la candidatura, dictant-se la corresponent resolució pel Vicerector d´Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València, contra la que no hi ha interposició de cap tipus de reclamació.

 

5. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

5.1. El termini de presentació de les candidatures finalitza el 15 de febrer de 2017.

5.2. Els llocs de presentació de les candidatures són:

 1. Registre General de la Fundació General de la Universitat de València (C/ Amadeu de Savoia, nº 4 de València)
 2. Registre General de la Universitat de València

5.3. Els documents electrònics han de ser enviats a catedra.unesco@uv.es, independentment que s´hagen presentat, junt amb la documentació en format paper, en algun suport informàtic de lectura (pen-drive, CD, etc.)


6. PROCEDIMENT I CRITERIS DE SELECCIÓ

6.1. El procediment de les candidatures es realitzarà de conformitat  amb els criteris de valoració establerts en el punt 6.3. de les presents Bases, elegint, amb el límit fixat dins del crèdit disponible, aquelles iniciatives o projectes que hagen obtingut millor puntuació en aplicació dels esmentats criteris.

6.2. La instrucció del procediment de selecció de les candidatures es realitzarà per l´Àrea de Cooperació de la Fundació General de la Universitat de València.

6.3. Els criteris de valoració, i puntuació, de les candidatures són els següents:

 1. VINT-I-CINC (25) punts, com a màxim, per la qualitat i la coherència de la iniciativa o el projecte, i la seua contribució a transversalitzar als estudis universitaris de qualsevol de les matèries impartides a la Universitat de València
  • els criteris de desenvolupament humà i sostenible 
  • l´enfocament basat en drets humans
  • l´alineament amb les metes i objectius establerts a l´Agenda del Desenvolupament 2030 de les Nacions Unides
 2. QUINZE (15) punts, com a màxim, per la innovació i l’impacte de la iniciativa o el projecte i la capacitat per produir efectes avaluables i perdurables en el temps
 3. QUINZE (15) punts, com a màxim, per la viabilitat de la iniciativa o el projecte, i l’adequació a la mateixa dels recursos pressupostaris, tècnics i humans
 4. QUINZE (15) punts, com a màxim, si la iniciativa o el projecte està previst i incardinada en qualsevol titulació oficial de la Universitat de València, especialment en estudis de postgrau, o forma part de la difusió d’un projecte de cooperació directa de la Universitat de València, i/o estiga programada dins l’activitat pròpia del Centre
 5. DEU (10) punts, com a màxim, per l’experiència i capacitat operativa de la persona o del col·lectiu que presenta la candidatura en l’organització d’accions de sensibilització o formatives, en matèria de desenvolupament humà i cooperació
 6. DEU (10) punts, com a màxim, si la candidatura  compta amb el suport del departament, facultat, centre, institut o comissió acadèmica, i/o amb la participació d’altra Càtedra UNESCO de qualsevol universitat del món
 7. CINC (5) punts, com a màxim, si s´acredita per la persona coordinadora/responsable de la candidatura la participació en el desenvolupament d´altres accions amb la UNESCO i/o amb alguna entitat que forme part de la Xarxa Civil de la UNESCO (escoles i biblioteques associades, associacions d’Amics de la UNESCO i Centres UNESCO, altres Càtedres UNESCO)
 8. CINC (5) punts, com a màxim, per l’oportunitat i pertinença de realització de la iniciativa o el projecte davant la situació del món, i davant la dinàmica pròpia de la Universitat de València o àmbit universitari on es desenvolupe la mateixa

 

7. COMISSIÓ DE CÀTEDRA

7.1. La Comissió de Càtedra s´encarrega d’avaluar i puntuar les candidatures presentades i fa una proposta al Vicerector d´Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València sobre aquelles iniciatives o projectes que considere interessants per rebre l´ajuda sol·licitada.

7.2. La Comissió de Càtedra estarà presidida pel Vicerector d´Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València (o persona en qui delegue) i estarà integrada, a més, per:

 • Delegat del Rector per la Cooperació de la Universitat de València
 • Gerent de la Fundació General de la Universitat de València
 • Dues professors/es amb trajectòria acadèmica en cooperació universitària al desenvolupament a proposta del Vicerectorat d´Internacionalització i Cooperació
 • Cap de l´Àrea de Cooperació de la Fundació General de la Universitat de València (qui actuarà com a secretari)

7.3. La Comissió de Càtedra pot convocar, si ho considera oportú, altres persones que, atenen el seu perfil professional vinculat a la matèria, puguen formar part també d´aquesta.

 

8. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

8.1. El Vicerector d´Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València resoldrà la present Convocatòria en el termini màxim de cinquanta (50) dies, a comptar des de l’endemà al de la fi del termini de presentació de sol·licituds, assenyalant la relació de projectes o iniciatives seleccionades i denegades, així com l’import destinat, en el seu cas, a cadascuna d´elles.

8.2. En el cas que, transcorregut el termini màxim assenyalat al punt anterior no s’haguera resolt la present Convocatòria, s’entendran desestimades totes les candidatures presentades.

8.3. El Vicerector d´Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València es reserva el dret de no atorgar el total del pressupost disponible.

8.4. La resolució es publicarà, a efectes de notificació, en el lloc web http://www.fundació.es/cooperacio, així com en el Tauler d’Anuncis de l´Àrea de Cooperació de la Fundació General de la Universitat de València.

8.5. Contra aquesta resolució es pot interposar reclamació en el termini d’un (1) mes, a comptar des de l’endemà de la seua publicació, davant la Fundació General de la Universitat de València.

8.6. Els fons de finançament i els recursos de cada iniciativa o projecte seleccionat poden ser de tres tipus:

 1. Allò sol·licitat i aportat a través de la present Convocatòria
 2. Allò aportat per la persona coordinadora/responsable de la iniciativa o projecte i que són recursos de la Universitat de València
 3. Els recursos provinents d´altres fonts externes i totalment alienes a la Universitat de València

La suma d´aportacions de la Universitat de València a les iniciatives o projectes seleccionats (a + b) no pot, en cap cas, excedir del 80% del pressupost total d´aquestes.

 

9. OBLIGACIONS DE LES PARTS

9.1. Les persones coordinadores/responsables de les iniciatives o projectes seleccionats han d´acceptar, per escrit i dins del termini màxim de vint (20) dies a comptar des de l´endemà a la publicació de la resolució citada al punt anterior, el compromís de dur-los a termini. 

9.2. L´Àrea de Cooperació de la Fundació General de la Universitat de València citarà a les persones coordinadores/responsables de les iniciatives o projectes seleccionats als efectes de signar, dins el termini màxim de tres (3) mesos a comptar des de l´endemà a la data d´acceptació del compromís, un conveni específic de col·laboració on es regule la posada en marxa i la realització d´aquests.

9.3. El conveni específic de col·laboració referit al punt anterior es signarà, d´una banda, per la Fundació General de la Universitat de València i, d´altra, per les persones coordinadores/responsables de les iniciatives o projectes seleccionats.

En aquest conveni es regularan els drets i les obligacions de les parts, la forma de lliurament dels fons i la forma de justificació de l’import assignat. En cas que no es signe aquest conveni s’entendrà que les parts renuncien a l’execució de la iniciativa o el projecte seleccionat, llevat que hi haja una causa degudament justificada.

9.4. Les parts es comprometen a executar la iniciativa o el projecte seleccionat en els termes establerts en la candidatura presentada, sense que es puga fer cap canvi o modificació de la finalitat per la qual es va seleccionar aquest.

9.5. De manera general, tots els membres de la comunitat universitària de la Universitat de València, i de les seues entitats i unitats dependents o adscrites, que han presentat de manera individual o col·lectiva una iniciativa o projecte seleccionat, es comprometen a:

 1. Justificar l’execució de la iniciativa o projecte seleccionat, així com el compliment dels seus objectius en els terminis que estableix la present Convocatòria i el conveni específic de col·laboració subscrit entre les parts
 2. Justificar les despeses de la iniciativa o projecte seleccionat  amb factures originals o documents de valor probatori equivalent al trànsit jurídic mercantil, que s’han de presentar a la Fundació General de la Universitat de València - Àrea de Cooperació -, qui actua com a responsable de l’execució i gestió econòmica de la iniciativa o projecte seleccionat, en els terminis que s’estableixen a l´efecte al conveni específic de col·laboració corresponent, i aplicant i preservant, en allò que siga d’aplicació per la Fundació General de la Universitat de València, les condicions establertes en el Reglament d’Execució Pressupostària de la Universitat de València per a l’any 2017
 3. Sotmetre’s a les actuacions, la comprovació, el seguiment i l’avaluació que efectue la Fundació General de la Universitat de València, a través de la seua Àrea de Cooperació, i, en el seu cas, la Unitat de Control Intern de la Universitat de València
 4. Conservar els documents justificatius de l’aplicació de la iniciativa o projecte seleccionat, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control
 5. Lliurar a la Fundació General de la Universitat de València - Àrea de Cooperació -, de manera immediata, la informació constatable d´altra subvenció o ajuda que finança la iniciativa o projecte seleccionat en la present Convocatòria
 6. Incorporar, de forma visible, en qualsevol tipus de comunicació i publicitat de les accions a realitzar que es deriven de la iniciativa o projecte seleccionat, el logotip de la Universitat de València, el de la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València i el de la Fundació General de la Universitat de València - Àrea de Cooperació -, d’acord amb el que s’estableix a * la present Convocatòria i la clàusula corresponent del conveni específic de col·laboració que signen les parts
 7. Lliurar un informe final de la iniciativa o projecte seleccionat que, constarà, almenys, de dues parts:
  • Una memòria de l´activitat que, com a mínim, inclourà un detall de l’execució de la iniciativa o projecte, el seu impacte, el grau d’acompliment dels objectius a partir de les fonts de verificació previstes, la valoració de l’adequació de la iniciativa o projecte executat als objectius de la Càtedra UNESCO d´Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València i als objectius de la present Convocatòria, i l´evidència de l´alineament dels objectius aconseguits amb l´Agenda 2030 per al Desenvolupament (Nacions Unides)
  • Una memòria econòmica de la iniciativa i projecte executat
 8. A petició de la Fundació General de la Universitat de València - Àrea de Cooperació -, reportar les dades de la iniciativa o projecte seleccionat en la plataforma web de difusió de la cooperació universitària al desenvolupament creada a l´efecte, emplenant tots els camps d’informació que se li sol·liciten

9.6. La Fundació General de la Universitat de València - Àrea de Cooperació - posarà a l’abast de la iniciativa o projecte seleccionat l’oportú assessorament, la indicació de procediments adequats de gestió de la mateixa, el control dels criteris i la imatge de la Càtedra UNESCO, la tramitació de pagaments, els mecanismes de difusió propis de la Càtedra UNESCO, tot preservant, en allò que siga d’aplicació per la Fundació, el Reglament d’Execució Pressupostària de la Universitat de València per a l’any 2017.

9.7. En el cas que no es compleixen les obligacions i els objectius definits en la iniciativa o projecte seleccionat, i fixats en el conveni específic de col·laboració corresponent, la Fundació General de la Universitat de València - Àrea de Cooperació - iniciarà un procediment de reintegrament de totes o part de les quantitats rebudes.

 

10. INICI DE L´EXECUCIÓ I LLIURAMENT DE FONS

10.1. La iniciativa o projecte seleccionat, una vegada signat el conveni específic de col·laboració corresponent, haurà d’iniciar-se  en el termini fixat en el cronograma d’actuació adjunt al mateix, havent-se de comunicar aquest començament, per part de la persona coordinadora/responsable, per escrit, a la Fundació General de la Universitat de València - Àrea de Cooperació -.

10.2. Els fons pressupostaris assignats a la iniciativa o projecte seleccionat poden començar a usar-se a partir de la comunicació referida al punt anterior.

10.3. L’execució del pressupost es dura a terme per part de la Fundació General de la Universitat de València - Àrea de Cooperació -, realitzant-se, a la recepció de la factura corresponent, els pagaments a proveïdors i professionals segons els conceptes previstos en el conveni específic de col·laboració corresponent, i fins el total de la quantia assignada a la iniciativa o projecte seleccionat en la resolució de la present Convocatòria.

 

11. MODIFICACIONS I FINALITZACIÓ DE LA INICIATIVA O PROJECTE

11.1. Si durant el desenvolupament de la iniciativa o projecte seleccionat resulta necessari fer qualsevol canvi (bé siga en el cronograma o bé en alguna de les accions inicialment previstes), la persona coordinadora/responsable haurà de presentar una proposta raonada, davant el Vicerector d´Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València, que la resoldrà en el termini màxim de vint (20) dies.

11.2. Les iniciatives o els projectes seleccionats es consideren finalitzats una vegada s’haja realitzat l’acció o accions previstes, s´hagen justificades degudament  les despeses i s´haja lliurat l’informe final segons allò establert en els punts 9.5 lletra g. i 11.2 de la present Convocatòria.

11.3.L’execució de l’acció o activitat pròpiament dita haurà de finalitzar abans del 5 de desembre de 2017.

11.4. La justificació de les despeses amb càrrec a la partida pressupostària Càtedra UNESCO, pertanyents i realitzades durant l’any 2017, hauran d’estar adequadament presentades abans del 15 de desembre de 2017, per a la seua tramitació i pagament.

 

12. SEGUIMENT TÈCNIC I ECONÒMIC I JUSTIFICACIÓ

12.1. La persona coordinadora/responsable de la iniciativa o projecte seleccionat ha de presentar, a la Fundació General de la Universitat de València - Àrea de Cooperació -, qualsevol informe que li siga requerit en relació al desenvolupament i el grau d’execució d´aquest.

12.2. La persona coordinadora/responsable de la iniciativa o projecte seleccionat ha de presentar, a la Fundació General de la Universitat de València - Àrea de Cooperació -, un informe final, que constarà, almenys, de dues parts:

 1. Una memòria d´activitat que, a més d´allò establert al punt 9.5 lletra g. de la present Convocatòria, donarà explicacions, en el seu cas, de les modificacions hagudes, i inclourà necessàriament tota aquella referència mediàtica de l´acció o activitats desenvolupades, així com material gràfic i audiovisual que done suport a l´efectiva execució de la iniciativa o projecte seleccionat. Tot aquest material gràfic i audiovisual passarà a formar part de l´arxiu gràfic de la Càtedra UNESCO, que custodia la Fundació General de la Universitat de València a través de la seua Àrea de Cooperació. Oportunament, la Fundació General de la Universitat de València pot utilitzar aquesta informació i les dades que conté l´informe final, així com el material gràfic i audiovisual lliurat, per informar degudament a la UNESCO a través de l´Informe General d´Activitat de la Càtedra UNESCO que la Fundació i la Universitat de València remeten, anualment, a dit organisme intergovernamental de les Nacions Unides.
 2. Una memòria econòmica de la iniciativa o projecte executat, que consistirà en una descripció detallada de com s’ha executat la despesa, els conceptes i les partides, l’explicació de les desviacions fins a un màxim d’un 10% sobre allò previst al conveni específic de col·laboració, en cas d’haver-les, qualsevol incidència i la seua rectificació, el detall de les factures corresponents a les comissions de servei o dietes que pogueren existir, les adequacions de la despesa als objectius previstos, la declaració sobre el destí íntegre de les aportacions de la Càtedra UNESCO a la iniciativa o projecte, el detall de les aportacions que ha tingut el mateix (via Universitat de València, via entitats externes, etc.)

12.3. La justificació de la despesa contindrà una relació numerada de totes les despeses relatives a la candidatura presentada, on s’indique clarament quin és l’òrgan o entitat finançadora de cada concepte i despesa. La relació contindrà necessàriament els següents camps d’identificació de la despesa:

 • Data de factura
 • Nom del proveïdor
 • Seu social i dades de contacte
 • Concepte de la despesa pel subministrament o servei prestat per a l’execució de la iniciativa o projecte
 • Partida pressupostària del projecte on s’imputa la despesa
 • Data de pagament
 • Referència a la identificació de la documentació que acredite la previsió de cost i la despesa final realitzada

El document model que facilitaria aquest registre de despeses serà afegit com Annex al conveni específic de col·laboració signat entre les parts.

Per a totes les despeses de la iniciativa o projecte seleccionat que s’hagen d’imputar amb càrrec a la present Convocatòria, resulta d’aplicació, en allò que siga possible, el Reglament d’Execució Pressupostària de la Universitat de València per a l’any 2017.

12.4. El format de tota la documentació a presentar serà original i en paper, i també en format degudament digitalitzat.

12.5. El termini de presentació de tota la documentació, i la justificació de les despeses, finalitza el 15 de desembre de 2017.

12.6. Una vegada aprovada la iniciativa o projecte, i assignada la dotació pressupostària, al formalitzar el conveni específic de col·laboració poden sorgir xicotetes variacions pressupostàries. Qualsevol desviació pressupostària que supere el 10% per partida haurà de ser sol·licitada i argumentada per la persona coordinadora/responsable, i autoritzada pel Vicerector d´Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València.

12.7. En tot cas, en la documentació justificativa a presentar s’inclourà una declaració responsable de la persona coordinadora/responsable de la iniciativa o projecte seleccionat, manifestant que totes les despeses rectificades a la memòria econòmica corresponen a la iniciativa o projecte seleccionat i desenvolupat per la Càtedra UNESCO.

12.8. Si una iniciativa o projecte seleccionat no ha estat executat en els terminis establerts i no es justifica la modificació o l’ajornament, d’acord amb els termes i condicions recollits a la presente Convocatòria, el Vicerector d´Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València pot instar la seua paralització i adoptar, si escau, les mesures que considere oportunes amb la finalitat d’obtenir la reintegració de les quantitats percebudes indegudament, i les derivades, si escau, de la incorrecta gestió de la iniciativa o projecte i dels fons.

12.9. La no presentació de l´informe final i la justificació de la despesa, o qualsevol altre informe que es puga requerir a la persona coordinadora/responsable de la iniciativa o projecte seleccionat, així com qualsevol altre incompliment del seu contingut o del conveni específic de col·laboració signat entre les parts, pot donar a lloc a la conseqüència prevista al punt anterior, sempre prèvia audiència a l´interessat i actuant segons criteris de proporcionalitat.


13. DIFUSIÓ

En totes les publicacions, instruments de comunicació i informes relatius a les iniciatives o projectes seleccionats, s’ha de fer constar que és una acció de la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València, amb la col·laboració de la Fundació General de la Universitat de València - Àrea de Cooperació -.

 

14. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

S´informa a tots els participants que, amb finalitat de protegir la seua privacitat, i en compliment d´allò disposat a l´article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades facilitades s’incorporaran als sistemes d´informació de la Universitat de València per a la resolució i execució de les activitats promogudes en el marc de la convocatòria de la Càtedra UNESCO i als sistemes d´informació de la Fundació General de la Universitat de València respecte de la gestió econòmica - administrativa desenvolupada en el marc de la convocatòria de la Càtedra UNESCO. 

Les dades subministrades seran cedides a la Comissió de Càtedra amb la finalitat de poder avaluar les candidatures presentades.

Una vegada resolta la convocatòria, es publicaran les dades de les persones coordinadores/responsables dels projectes seleccionats (nom i cognoms) a la pàgina web de la Universitat de València i de la Fundació General de la Universitat de València.

Així mateix, s´informa que en quant el tractament de dades personals realitzat per la Universitat de València i per la Fundació General de la Universitat de València, es poden exercir els drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant la presentació d´una sol·licitud dirigida a la Fundació General de la Universitat de València, carrer Amadeu de Savoia, 4 (46010) de València, acompanyada de document que acredite la seua identitat, o dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic: protdadesfguv@uv.es, sempre que la petició es realitze des de l´adreça de correu facilitada al formulari on line de la convocatòria.

 
15. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
 
La participació en la present Convocatòria suposa l´acceptació total i incondicionada de les seues bases reguladores.
 
* Tots els terminis establerts en aquest document s´entenen referits a dies naturals.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar