Estàs a: >

Bases

Bases reguladores de la Convocatòria de la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València d’accions universitàries d’educació per al desenvolupament humà i sostenible, i de sensibilització per a la cooperació durant l’any 2016.

PDF-PDF Word-Word PDF-PDF
Annex 1 Annex 2 Annex 3
1. Objecte de la Convocatòria

1.1. L’objecte de la present convocatòria és identificar, seleccionar i donar suport a iniciatives formatives i de sensibilització en matèria de solidaritat i cooperació al desenvolupament humà i sostenible a realitzar en la Universitat de València durant l´any 2016 que contribuïsquen a conscienciar, formar, transversalitzar, informar, divulgar i sensibilitzar a la pròpia comunitat universitària, la seua activitat acadèmica i el seu entorn social per a superar els desequilibris i injustícies que social, econòmica i culturalment afecten als pobles més desfavorits i empobrits del món. 

2. Participants de la Convocatòria

2.1. En aquesta convocatòria podran presentar projectes o iniciatives (en forma de candidatures) tots els membres de la comunitat universitària de la Universitat de València i de les seues entitats i unitats dependents o adscrites, de forma individual (PAS i PDI) o col·lectiva, com ara:

 • Departaments
 • Instituts Universitaris
 • Serveis i Unitats de gestió
 • Centres i Deganats
 • Màsters Oficials

En cas de presentació col·lectiva, la candidatura – en la seua formulació – designarà una persona de l’equip que actuarà com a coordinador i responsable de la iniciativa o projecte seleccionat.

2.2. La persona coordinadora actuarà com a interlocutora entre els integrants de la candidatura i el Patronat Sud-Nord de la Fundació General de la Universitat de València.

3. Requisits dels projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament

3.1. Els projectes candidats estaran orientats a la cooperació al desenvolupament des de la sensibilització de la societat i la pròpia comunitat universitària, així com a la formació i educació per al desenvolupament, de conformitat amb el que estableix:

 • El Pla Director de la Cooperació Espanyola vigent durant el termini de presentació de candidatures;
 • El Pla Director de la Cooperació Valenciana vigent durant el termini de presentació de candidatures;
 • El Codi de Conducta de les Universitats Espanyoles per a la Cooperació al Desenvolupament (CICUE 2006), confirmat per la Universitat de València per acord del seu Consell de Govern;
 • L’ Estratègia de Cooperació Universitària al Desenvolupament (CRUE 2000).

Les candidatures i activitats proposades no podran entrar en contradicció amb els objectius de la UNESCO i la seua Estratègia establida en el doc. 37/C5 de la UNESCO Programa y Presupuesto Aprobados para 2014-2017: Gran Programa I: Educación.

Els continguts de les accions de sensibilització i educació per al desenvolupament hauran d’adequar-se a les bones pràctiques, majoritàriament acceptades, en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.

3.2. Les iniciatives presentades hauran de realitzar-se abans de la finalització de l´any 2016. Si alguna activitat, havent-se iniciat en 2016 i per motius de programació, calga finalitzar-la més enllà de desembre de 2016, haurà de demanar-se autorització al President Executiu del Patronat Sud-Nord que podrà, si escau, denegar la col·laboració amb la iniciativa o exigir el retornament de l’aportació realitzada.

3.3. Els projectes presentats hauran d’anar signats per la persona que coordine la iniciativa, i inclouran, si escau, documentació relativa que acredite l’acceptació i col·laboració d’altres entitats en la iniciativa proposada.

3.4. El caràcter dels projectes que es presenten a aquesta convocatòria podran ser dels següents tipus:

 • Jornades
 • Cicle de conferències
 • Campanyes de sensibilització
 • Exposicions
 • Congressos
 • Acciones formatives (sessions magistrals, mòduls de formació especialitzada, activitats no reglades en postgraus oficials)
 • Creació de materials educatius i formatius (suport editorial o audiovisual)
 • Accions de suport a la investigació
 • I qualsevol altra acció que promoga el desenvolupament humà i sostenible entre els ciutadans i/o transversalitze aquest enfocament en qualsevol matèria de la formació universitària

3.5. Quan els projectes candidats siguen a proposta d’un màster oficial, l’activitat haurà d’estar contemplada a l’OCA del programa formatiu corresponent.

4. Formulari de candidatura i documentació a aportar

4.1. Per a poder concórrer a la present convocatòria, caldrà presentar formulari normalitzat de sol·licitud (ANNEX 2), degudament formalitzat, adreçat a la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament (Patronat Sud-Nord. Fundació General de la Universitat de València, C/Amadeu de Savoia núm. 4-4ª 46010 València).

4.2. El formulari de sol·licitud anirà acompanyat de la següent documentació (presentada en paper i en format electrònic, com ara PDF o compatible editor de textos):

 • Dades d’identificació de la persona o del coordinador (en cas de propostes col·lectives) amb detall de la seua vinculació a la Universitat de València
 
 • Projecte d’activitat, detallat d’una forma clara i raonada, amb inclusió dels punts següents:
  • Antecedents (o Memòria d’Activitats relacionades amb la cooperació al desenvolupament de les persones o col·lectius que presenten la candidatura)
  • Informe de pertinença de l’activitat proposada
  • Objectius
  • Activitats
  • Resultats esperats
  • Indicadors que permeten mesurar el grau de compliment dels objectius
  • Cronograma d’execució del projecte
  • Motivació i viabilitat de la iniciativa
  • Programa d’estudis o programa d’activitats on s’insereix l’actuació que es proposa
  • Memòria econòmica detallada, amb la previsió de despeses (factures proforma o pressuposts previs de proveïdors), la previsió d’ingressos i les vies de finançament previstes. La previsió de les despeses es farà d’acord amb el Reglament d’Execució Pressupostària de la Universitat de València en allò que siga d’aplicació per la Fundació General de la Universitat de València.

 

 • El projecte comptarà amb el suport i col·laboració d’altres entitats, i caldrà especificar-ho, tot i relacionant les entitats que hi participen i els imports i conceptes de despesa que assumirien. 
 • S´ahurà de presentar acreditació documental del suport obtingut per altres entitats que hi col·laboren amb la iniciativa en el moment de presentar la candidatura.

4.3. El Patronat Sud-Nord es reserva el dret de reclamar la informació complementària que considere convenient per tal d’aclarir o detallar el contingut de les propostes.

4.4. Si la documentació presentada no s’ajusta al que estableixen les bases reguladores d’aquesta convocatòria, el Patronat Sud-Nord podrà requerir al coordinador de la proposta d’acció perquè, en el termini de deu (10) dies hàbils, aporte la documentació necessària. Si no es procedeix a l’esmena en el termini establert, es considerarà desistida la sol·licitud, dictant- se resolució prèvia.

5. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

5.1. El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el divendres 27 de novembre de 2015.

5.2. Els llocs de presentació de les sol·licituds seran:

 • El Registre General de la Fundació General de la Universitat de València (C/Amadeu de Savoia núm. 4 de València)
 • El Registre General de la Universitat de València

5.3. Els documents electrònics han de ser enviats a catedra.unesco@uv.es, independentment que vinguen presentats juan als formats paper en algun suport informàtic de lectura (pen-drive, CD, etc.)

6. Procediment i criteris de selecció de propostes

6.1. El procediment de selecció de projectes es realitzarà d’acord amb els criteris de valoració fixats en les presents bases reguladores, elegint, amb el límit fixat dins del crèdit disponible, aquells projectes que hagen obtingut millor valoració en aplicació dels esmentats criteris.

6.2. La instrucció del procediment de selecció de les accions formatives o de sensibilització serà realitzada pel Patronat Sud-Nord de la Fundació General de la Universitat de València.

6.3. La Comissió de Càtedra delegada pel Ple del Patronat Sud-Nord serà la responsable de l’avaluació i anàlisi de la documentació presentada, remetent la seua proposta d’adjudicació al President Executiu del Patronat Especial que resoldrà la convocatòria.

6.4. La Comissió de Càtedra estarà integrada, almenys, pel Director de la Càtedra i President Executiu del Patronat Sud-Nord, per dos vocals del Ple d’aquest Patronat Especial, i estarà presidida pel Vicerector d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València.

Aquesta Comissió estarà assistida pel Cap Tècnic del Patronat Sud-Nord, que realitzarà les funcions de Secretari de la Comissió.

6.5. El nom dels integrants de la Comissió de Càtedra es comunicarà públicament amb l’antelació suficient en la pròpia pàgina web on es difonga la present convocatòria.

6.6. La Comissió de Càtedra actuarà d’acord amb els criteris generals següents:

 1. 25 punts, com a màxim, per la qualitat i coherència del projecte, i la seua contribució a transversalitzar els criteris de desenvolupament humà i sostenible, així com l’enfocament basat en drets humans en els estudis universitaris de qualsevol de les matèries impartides a la Universitat de València
 2. 15 punts, com a màxim, per la innovació i l’impacte del projecte i capacitat per produir efectes avaluables i perdurables en el temps
 3. 15 punts, com a màxim, per la viabilitat de la proposta, i l’adequació al projecte dels recursos pressupostaris, tècnics i humans
 4. 15 punts, com a màxim, si la proposta està prevista i incardinada en qualsevol titulació oficial de la Universitat de València, especialment en estudis de postgrau, o forma part de la difusió d’un projecte de cooperació directa de la Universitat de València, i/o estiga programada dins l’activitat pròpia del Centre.
 5. 10 punts, com a màxim, per l’experiència i capacitat operativa de la persona o col·lectiu que presenta el projecte en l’organització d’accions de sensibilització o formatives en matèria de desenvolupament humà i cooperació
 6. 10 punts, com a màxim, si la proposta compta amb el suport del departament, facultat, centre, institut o comissió acadèmica, i/o si la proposta compta amb la participació d’altra Càtedra UNESCO de qualsevol universitat del món
 7. 5 punts, com a màxim, si acredita haver desenvolupat altres accions amb la UNESCO i/o amb alguna entitat que forme part de la Xarxa Civil de la UNESCO (Escoles i Biblioteques associades, Associacions d’Amics de la UNESCO i Centres UNESCO, altres Càtedres UNESCO)
 8. 5 punts, com a màxim, per l’oportunitat i pertinença de realització del projecte davant la situació del món, i davant la dinàmica pròpia de la Universitat de València o àmbit universitari on es desenvolupe la proposta.

6.7. En la resolució final, el President Executiu del Patronat Sud-Nord es reserva el dret de no atorgar el total del pressupost disponible.

6.8. El fons de finançament i recursos de cada projecte poden ser de tres tipus:

 1. Allò sol·licitat i aportat per la Càtedra UNESCO
 2. Allò aportat pel sol·licitant i que són recursos de la Universitat de València
 3. Recursos externs propvinents d’altres fonts de fora de la Universitat de València.

La suma d’aportacions de la Universitat de València al projecte presentat (a + b)  no podrà, en cap cas, excedir del 80% del pressupost total de l’activitat candidata.

6.9. El Patronat Sud-Nord emetrà, com a resultat dels projectes aprovats, una relació d’accions d’educació per al desenvolupament i de sensibilització que es realitzaran a la Universitat de València, consignant la quantia assignada a cada acció.

7. Resolució de la Convocatòria

7.1. La Presidència Executiva del Patronat Sud-Nord, amb el vist i plau del Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València, resoldrà la present convocatòria, a proposta de la Comissió de Càtedra, en el termini màxim de vuitanta (80) dies, comptadors des de l’endemà al de la fi del termini de presentació de sol·licituds, assenyalant la relació d’accions i projectes seleccionats i denegats, així com l’import destinat a cadascun dels projectes o accions seleccionades.

En el cas que, transcorregut aquest termini màxim, no s’haguera resolt la convocatòria, s’entendran desestimades totes les sol·licituds presentades.

7.2. La resolució es publicarà, a efectes de notificació, en el lloc web http://www.fundació.es/cooperacio, així com en el tauler d’anuncis del Patronat Sud-Nord on s´informa de la Càtedra UNESCO.

7.3. Contra aquesta resolució es pot interposar reclamació en el termini d’un (1) mes, comptador des de l’endemà de la seua publicació, davant la Fundació General de la Universitat de València.

8. Obligacions de les parts

8.1. El Patronat Sud-Nord citarà a la persona responsable o coordinadora del projecte a l’efecte d’establir l’acord que regularà la posada en marxa i realització del projecte seleccionat.

El responsable acceptarà, per escrit, el compromís de dur endavant l’acció dins del termini de vint (20) dies naturals des de la publicació de la resolució. Una vegada acceptat el compromís, les parts signaran un conveni de col·laboració en el termini màxim de tres (3) mesos, comptadors des de l’endemà de l’acceptació del compromís.

8.2. Aquest conveni de col·laboració es formalitzarà, d’una banda, pel Patronat Sud-Nord i, d’altra, per la persona coordinadora del projecte. En aquest conveni es regularan els drets i obligacions de les parts, la forma de pagament i la justificació de l’import assignat. En cas que no se signe el conveni regulador, s’entendrà que les parts renuncien a l’execució del projecte, llevat que hi haja una causa degudament justificada.

8.3. Les parts es comprometen a executar el projecte seleccionat en els termes establerts en la proposta presentada, sense que es puga fer cap canvi o modificació de la finalitat per la qual es va seleccionar aquest.

8.4. De manera general, tota persona individual o col·lectiu que es presente a aquesta convocatòria, es compromet a:

 1. Justificar l’execució del projecte i el compliment dels objectius en els temps que s’estableixen en aquestes bases, i segons quede fixat en el conveni de col·laboració subscrit entre les parts
 2. Justificar les despeses del projecte amb factures originals o documents de valor probatori, que s’hauran de presentar al Patronat Sud-Nord, qui actua com a responsable de l’execució i gestió econòmica del projecte, en els terminis que s’establisquen al respecte en el conveni de col·laboració, i aplicant i preservant, en allò que siga d’aplicació per la Fundació General de la Universitat de València, les condicions establertes en el Reglament d’Execució Pressupostària de la Universitat de València per a l’any 2016.
 3. Sotmetre’s a les actuacions, la comprovació, el seguiment i l’avaluació que efectue el Patronat Sud-Nord i, si escau, de la Unitat de Control Intern de la Universitat de València.
 4. Conservar els documents justificatius de l’aplicació del projecte, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control
 5. Lliurar al Patronat Sud-Nord, de manera immediata, la informació constatable de qualsevol altra subvenció o ajuda que financie el projecte o l’activitat subvencionada per aquesta convocatòria
 6. Incorporar, de forma visible, en qualsevol tipus de comunicació i publicitat de les accions a realitzar en el projecte, el logotip de la Universitat de València, el de la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament i el del Patronat Sud-Nord de la Fundació General de la Universitat de València, d’acord amb el que s’estableix al punt 13 d’aquestes bases i la pertinent clàusula del conveni de col·laboració
 7. Lliurar un informe final del projecte subvencionat que, constarà, almenys, de dues parts: una Memòria de l´activitat que, com a mínim, inclourà un detall de l’execució del projecte, l’impacte, el grau d’acompliment dels objectius a partir de les fonts de verificació previstes, i la valoració de l’adequació del projecte executat als objectius de la Càtedra UNESCO de la Universitat de València i als objectius de la present convocatòria, així com una Memòria Econòmica del projecte ja executat
 8. A petició del Patronat Sud-Nord, el beneficiari/a haurà de reportar les dades del projecte en la plataforma web de difusió de la cooperació universitària al desenvolupament creada a l’efecte, emplenant tots els camps d’informació que se li demanen

En el cas que no es complisquen les obligacions i objectius definits en el projecte de candidatura i fixats en el respectiu conveni de col·laboració, el Patronat Sud-Nord iniciarà un procediment de reintegrament de totes o part de les quanties rebudes.

El Patronat Sud-Nord posarà a l’abast del projecte seleccionat l’assessorament, la indicació de procediments adequats de gestió de la iniciativa, el control dels criteris i l’ús de la imatge d’UNESCO, la tramitació de pagaments i expedients del projecte que estiguen al seu càrrec, els mecanismes de difusió propis de la Càtedra i la comunicació dels resultats del projecte a UNESCO, tot preservant, en allò que siga d’aplicació per la Fundació General de la Universitat de València, la normativa del Reglament d’Execució Pressupostària de la Universitat de València per a l’any 2016.

9. Inici de l’execució i lliurament de fons

9.1. El projecte, després de la signatura prèvia del conveni de col·laboració, haurà d’iniciar-se  en el termini fixat en el cronograma d’actuació vinculat al conveni, havent-se de comunicar, per part del coordinador del projecte, aquest començament, per escrit, al Patronat Sud-Nord.

9.2. Els fons pressupostaris assignats al projecte podran començar a usar-se a partir de la comunicació referida en el punt anterior.

9.3. L’execució del pressupost consistirà en què el Patronat Sud-Nord, a la recepció de la factura corresponent, realitzarà els pagaments a proveïdors i professionals segons els conceptes previstos en el preceptiu conveni de col·laboració, i fins el total de la quantia assignada al projecte en la resolució de la present convocatòria.

10. Modificacions del projecte seleccionat i finalització del mateix

10.1. Si durant el desenvolupament del projecte cal fer qualsevol canvi (bé siga en el cronograma o bé en alguna de les accions inicialment previstes), la persona coordinadora haurà de presentar una proposta raonada, davant el President Executiu del Patronat Sud-Nord, que resoldrà en el termini màxim de vint (20) dies hàbils.

10.2. Els projectes es consideraran finalitzats una vegada s’haja realitzat l’acció o accions previstes, estiguen adequadament justificades les despeses i estiga lliurat l’informe final o memòria segons allò establert en punt 8.4 lletra g).

L’execució de l’acció o activitat pròpiament dita haurà de finalitzar abans del 20 de setembre de 2016.

La justificació de la despesa amb càrrec a la partida pressupostària del Patronat Sud-Nord “1.1.- Càtedra UNESCO”, pertanyents i realitzades durant l’any 2016, hauran d’estar adequadament presentades abans del 15 de desembre de 2016, per a la seua tramitació i pagament.

11. Seguiment tècnic i econòmic del projecte i justificació

11.1. La persona coordinadora del projecte haurà de presentar, al Patronat Sud-Nord, qualsevol informe que li siga requerit en relació al desenvolupament i el grau d’execució del projecte.

11.2. El coordinador del projecte haurà de presentar un informe final del projecte subvencionat, que constarà, almenys, de dues parts, açò és, una memòria d’activitats i una memòria econòmica, juntament amb la justificació. El format d’aquesta documentació serà original i en paper, i també en format degudament digitalitzat.

El termini de presentació de l’informe final detallat, i la corresponent justificació de les despeses, haurà de lliurar-se al Patronat Sud-Nord abans del 15 de desembre de 2016. 

La part de la Memòria d’Activitats, a més d’allò establert en el punt 8.4 lletra g) de les presents bases reguladores, donarà explicació, si escau, de les modificacions hagudes, i inclourà necessàriament tota aquella referència mediàtica de l’acció o activitats desenvolupades, així com material gràfic i audiovisual que done suport a l’efectiva execució del projecte. Tot aquest material gràfic i audiovisual passarà a formar part de l’Arxiu Gràfic de la Càtedra UNESCO de la Universitat de València que custodia el Patronat Sud-Nord. Oportunament, el Patronat Sud-Nord podrà usar aquesta informació i les dades que hi continga la Memòria Final, així com el material gràfic i audiovisual lliurat, per a informar degudament a la UNESCO en l’Informe General d’Activitat de la Càtedra UNESCO que el Patronat Sud-Nord i la Universitat de València remeten, anualment, a aquest organisme intergovernamental de les Nacions Unides.

La part de la Memòria Econòmica a presentar consistirà en una descripció detallada de com s’ha executat la despesa, els conceptes i les partides, l’explicació de les desviacions fins a un màxim d’un 10% sobre allò previst al conveni, en cas d’haver-les, qualsevol incidència i la seua esmena, el detall de les factures corresponents a les comissions de servei o dietes que pogueren existir, les adequacions de la despesa als objectius previstos, la declaració sobre el destí íntegre de les aportacions de la Càtedra UNESCO al projecte, el detall de les aportacions que ha tingut el projecte (via Universitat de València, o via entitats externes), etc.

La justificació de la despesa contindrà una relació numerada de totes les despeses relatives al projecte presentat, on s’indique clarament quin és l’òrgan o entitat finançadora de cada concepte i despesa. La relació contindrà necessàriament els següents camps d’identificació de la despesa:

 • data de factura
 • nom del proveïdor
 • seu social i dades de contacte
 • concepte de la despesa pel subministrament o servei prestat per a l’execució del projecte
 • partida pressupostària del projecte on s’imputa la despesa
 • data de pagament
 • referència a la identificació de la documentació que acredite la previsió de cost i la despesa final realitzada

El document model que facilitaria aquest registre de despeses serà afegit com Annex al conveni de col·laboració signat entre les parts.

Per a totes les despeses del projecte que s’hagen d’imputar amb càrrec a aquesta convocatòria, resultarà d’aplicació, en allò que siga possible, el Reglament d’Execució Pressupostària de la Universitat de València per a l’any 2016.

Una vegada aprovat el projecte i assignada una dotació pressupostària, i a l’hora de formalitzar el corresponent conveni de col·laboració, poden sorgir xicotetes variacions pressupostàries. Qualsevol desviació pressupostària que supere el 10% per partida haurà de ser sol·licitada i argumentada pel beneficiari, i autoritzada pel President Executiu del Patronat Sud-Nord.

En tot cas, s’inclourà una declaració responsable de la persona coordinadora del projecte manifestant que totes les despeses justificades a la Memòria Econòmica corresponen al projecte desenvolupat per la Càtedra UNESCO de la Universitat de València.

11.3. Si un projecte seleccionat no ha estat executat en els terminis establerts i no es justifica el canvi o l’ajornament, d’acord amb els termes i condicions que recullen aquesta convocatòria, el President Executiu del Patronat Sud-Nord podrà instar la seua paralització i adoptarà, si escau, les mesures que considere oportunes per tal d’obtenir la reintegració de les quanties percebudes indegudament, i les derivades (si escau) de la incorrecta gestió del projecte i dels fons.

11.4. La no presentació de la Memòria Final de Projecte (que inclou la Memòria d’Activitats, la Memòria Econòmica i la Justificació de la despesa) o qualsevol altre informe que se puga requerir al coordinador, així com qualsevol altre incompliment del contingut del projecte acceptat i del conveni de col·laboració que regularà la seua execució i justificació, podrà donar lloc a la conseqüència prevista al punt anterior, sempre segons criteris de proporcionalitat.

12. Acceptació de les bases

La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació de les seues bases reguladores.

13. Publicitat de l’acció

En totes les publicacions, instruments de comunicació i informes relatius als projectes acceptats, s’haurà de fer constar que el projecte és una acció de la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València, amb la col·laboració del Patronat Sud-Nord de la Fundació General de la Universitat de València.

Els logotips que s’han d’usar seran facilitats pel Patronat Sud-Nord al coordinador del projecte. A l’efecte de preservar les rigoroses condicions que estableix la UNESCO per a l’ús del seu logotip i aplicacions, el coordinador del projecte posarà sempre en coneixement de la Càtedra UNESCO i el Patronat Sud-Nord una prova visual i electrònica de l’ús que farà dels logotips subministrats. El Patronat Sud-Nord es reserva la possibilitat de modificar, adequar o, si escau, no autoritzar l’ús dels logotips.

14. Gestió de les dades de caràcter personal

En compliment de l´article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personlas subministrades s’incorporaran als fitxers de la Fundació General de la Universitat de València (FGUV), degudament declarats davant l´Agència Espanyola de Protecció de Dades. La informació obtinguda serà processada pel Patronat Sud-Nord per a la gestió administrativa dels expedients vinculats a aquesta convocatòria.

Així mateix, respecte a les cessions de dades previstes, les dades personals subministrades es comunicaran a la Universitat de València per tal d´avaluar les propostes presentades, i una vegada resolta la convocatòria, es publicaran les dades personals dels beneficiaris en la pàgina de la Fundació General de la Universitat de València i/o Universitat de València.

Per últim, quant als tractatments de dades personals realitzats per la Fundació, es pot exercir els drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant la presentació d´una sol·licitud que es dirigirà a la Fundació General de la Universitat de València, carrer Amadeu de Savoia, 4 (46010) de València, acompanyada de document que acredite la seua identitat, o dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic: protdadesfguv@uv.es, sempre que la petició es realitze des de l´adreça de correu que conste en la nostra base de dades.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar