Estàs a: >

Presentació

La Universitat de València va crear el Patronat Sud-Nord, Solidaritat i Cultura al si de la Fundació General per a coordinar les accions de cooperació al desenvolupament.

En 1991 aquest patronat especial es contitueix per a potenciar i coordinar els projectes de cooperació solidària amb els països empobrits.

Des d´aleshores, el Patronat Sud-Nord,

  • Gestiona les beques del programa 0’7 concedides per la Universitat de València dirigides a estudiants propvinents de països empobrits.
  • Gestiona les ajudes de mobilitat concedides a PDI a càrrec del conveni marc entre la Universitat de València i altres institucions d´educació superior estrangeres de països en vies de desenvolupament.
  • Gestiona i presta servei d’informació i documentació en cooperació al desenvolupament, solidaritat, processos migratoris, relacions interculturals, resolució de conflictes, sostenibilitat ambiental, gènere i d’altres temes afins a través del Centre Documentació InfoSud. Opera amb un eficient servei d´atenció de consultes sobre cooperació i àrees relacionades i adquireix i cataloga les novetats editorials sobre aquestes matèries.
  • Dirigeix i gestiona la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament per manament de la Universitat de València mitjançant conveni amb UNESCO des de setembre de 1994.
  • Promou la formació en cooperació al desenvolupament en la Universitat de València per a estudiants, PAS i PDI a través de cursos especialitzats i la memòria de formació en cooperació. Aquesta formació va dirigida a estudiants, PAS i PDI de la Universitat, i a qualsevol ciutadà interessat.
  • Organitza activitats de sensibilització com ara jornades, cursos, congressos, campanyes, exposicions, en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat, bé de caràcter propi o en col·laboració amb organitzacions del sector de la cooperació.
  • Formula i gestiona projectes de cooperació universitària al desenvolupament a iniciativa pròpia o participant en altres iniciatives de cooperació  en xarxa, amb la subvenció si escau d’entitats públiques o privades.
  • Incentiva, coordina i gestiona investigació per a la cooperació al desenvolupament a través de les publicacions de “La Nau Solidària” i del Premi Manuel Castillo sobre la pau i la cooperació. El patronat disposa d’un consell editorial.
  • Emeteix informes per a organismes governamentals, desenvolupa activitats i relacions institucionals en cooperació universitària al desenvolupament a través de l’AECID, l’Observatorio Español de Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD), Xarxa UNITWIN de Càtedres UNESCO, l’Associació REEDES, la Xarxa Vives d’Universitats i d’altres fòrums universitaris de cooperació. També desenvolupa col·laboracions habituals amb ONGD’s i entitats de la cooperació valenciana i espanyola.

El Patronat Sud-Nord està regit pel Ple del Patronat Sud-Nord constituït per quinze membres professors universitaris de diverses disciplines especialistes en cooperació i membres de l’equip rectoral. La presidència del Patronat correspon al Rector de la Universitat. La presidència executiva del Patronat  i direcció de la Càtedra UNESCO és delegada pel Rector.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar