Estàs a: >

Postgrau

L´Àrea de Cooperació de la Fundació General de la Universitat de València ha feta una selecció entre els estudis oficials de postgrau oferts des de la Universitat de València d´aquells especialitzats en les seues àrees de treball, tal com cooperació al desenvolupament, moviments migratoris, desenvolupament sostenible, gènere, grups vulnerables...

Oferta de títols destacats per al curs acadèmic 2016-2017


Estudis de Postgrau

Els estudis oficials de postgrau tenen com a finalitat l’aprofundiment de l’estudiant en la seua formació acadèmica, professional o investigadora, i s’articulen en dos cicles, el màster (segon cicle) i el doctorat (tercer cicle), la superació dels quals dóna lloc als títols de màster universitari i doctor/a, respectivament. Les universitats poden establir màsters o doctorats compartits entre centres, departaments i instituts, i també de caràcter interuniversitari o mixt amb altres entitats públiques o privades. 

Els màsters i doctorats es desenvolupen sota la direcció i la responsabilitat acadèmica d’un centre, d’un departament, d’un institut universitari d’investigació o d’una estructura específica creada a aquest efecte, sota la tutela de la Comissió d’Estudis de Postgrau.

Màsters

La superació del segon cicle d’estudis universitaris dóna lloc al títol oficial de màster universitari i està dedicat a la formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, dirigida a una especialització acadèmica o professional o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores. Els màsters tenen una durada entre 60 i 120 crèdits ECTS (Sistema Europeu de Transferència de Crèdits), o el que és el mateix, d’un a dos cursos acadèmics. Els màsters contenen formació teòrica i pràctica i conclouen amb l’elaboració d’un treball de fi de màster. A més, quan tenen una orientació professional inclouen pràctiques en empreses i institucions. Els màsters oficials poden tenir continuació, o no, amb un programa de doctorat.

Doctorats

El Reial Decret 99/2011 que regula  l´organització dels estudis de doctorat corresponents al tercer cicle dels ensenyaments universitaris oficials conduents a l´obtenció del títol de Doctor o Doctora, que tindrà caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional en l´article 1 establix les definicions següents:
1. S´entén per doctorat el tercer cicle d´estudis universitaris oficials, conduent a l´adquisició de les competències i habilitats relacionades amb la investigació científica de qualitat.
2. Es denomina programa de doctorat a un conjunt d´activitats conduents a l´adquisició de les competències i habilitats necessàries per a l´obtenció del títol de Doctor. El dit programa tindrà com a objecte el desenrotllament dels distints aspectes formatius del doctorand i establirà els procediments i línies d´investigació per al desenrotllament de tesis doctorals.
3. Té la consideració de doctorand qui, prèvia acreditació dels requisits establits en este reial decret, ha sigut admés a un programa de doctorat i s´ha matriculat en el mateix.

Per a més informació sobre els estudis de postgrau de la Universitat de València, consulteu http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/informacio-academica-administrativa/estudis-postgrau/masters-doctorats-1285896897473.html 

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar