Cooperaciˇ al desenvolupament

RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2015, de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica la pròrroga de l´Acord Marc de cooperació entre el Regne d´Espanya i l´Organització de les Nacions Unides per a l´Educació, la Ciència i la Cultura relatiu al Fons fiduciari UNESCO / Espanya de cooperació per al desenvolupament, fet a París l´11 de setembre del 2002.

 [BOE nº24, de 28.01.2015]

..................................................

 

ORDRE AEC / 1200/2015, de 20 de març, per la qual es crea un fitxer de dades de caràcter personal gestionat per la Secretaria General de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

 [BOE nº 148, de 22.06.2015]

...........................................................

 

REAL DECRET 597/2015, de 3 de juliol, pel qual s´aprova el Reglament del Fons per a la Promoció del Desenvolupament.

 

 [BOE nº 174, de 22.07.2015]

...........................................................

 

RESOLUCIÓ d´1 d´abril de 2014, de la Presidència de l´Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, per la qual es publica l´Acord de 26 de març de 2014, pel qual es deleguen determinades competències.

[BOE nº 89, de 12.04.2014]

...........................................................

 

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2014, de la Presidència de l´Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal de l´Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

[BOE nº 143, de 13.06.2014]

...........................................................

 

RESOLUCIÓ per la qual es publiquen pròrrogues de l´Acord Marc de cooperació entre el Regne d´Espanya i l´Organització de les Nacions Unides per a l´Educació, la Ciència i la Cultura relatiu al Fons fiduciari UNESCO / Espanya de cooperació per al desenvolupament, fet a París el 11 setembre 2002.

[BOE nº 190, de 06.08.2014]

 ...........................................................

 

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2014, de la Presidència de l´Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, per la qual es deleguen determinades competències.

[BOE nº 204 de, 22.08.2014]

...........................................................

 

REAL DECRET 727/2014, de 29 d´agost, pel qual se suprimeixen i creen determinats òrgans de l´Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament a l´exterior.

[BOE nº 221 de 11.09.2014]

...........................................................

 

ORDRE AEC / 1055/2013, de 30 de maig, per la qual se suprimeixen determinats òrgans de l´Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament a l´exterior.

[BOE nº 140, de 12.06.2013]

...........................................................

 

ORDRE AEC / 1245/2013, de 14 de juny, per la qual es regula la declaració d´Interès per a la Política Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament de determinats treballs i publicacions.

[BOE nº 158, de 03.07.2013]

...........................................................

 

RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2013, de la Presidència de l´Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, per la qual s´estableix el procediment per a l´obtenció, revisió i revocació de la qualificació per les organitzacions no governamentals de desenvolupament.

[BOE nº250, de 18.10.2013]

..........................................................

ORDRE AEC / 993/2012, de 24 d´abril, per la qual se suspèn l´aplicació de determinats percentatges fixats en l´Ordre AEC / 2909/2011, de 21 d´octubre, per la qual s´estableixen les bases per a la concessió de subvencions de cooperació internacional per al desenvolupament.

[BOE nº 115, de 14.05.2012]

...........................................................

 

ORDRE AEC / 1509/2012, de 21 de juny, per la qual s´estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la celebració de congressos, seminaris i jornades relacionades amb la cooperació per al desenvolupament.

[BOE nº 166, de 12.07.2012]

...........................................................

 

RESOLUCIÓ de 31 d´agost de 2012, de la Presidència de l´Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, per la qual es delega determinada competència.

[BOE nº 236, de 01.10.2012]

...........................................................

 

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2012, de la Subsecretaria, per la qual s´aprova la Carta de serveis de la biblioteca de l´Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

[BOE nº 264, de 02.11.2012]

...........................................................

 

ORDRE AEC / 2426/2012, de 23 d´octubre, per la qual se suprimeixen determinats òrgans de l´Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament a l´exterior.

[BOE nº273, de 13.11.2012]

...........................................................

 

RESOLUCIÓ de 26 d´octubre de 2012, de la Direcció de l´Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, per la qual es fixen els preus privats aplicables a les publicacions editades per l´Agència.

[BOE nº299, de 13.12.2012]

...........................................................

 

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2011, de la Subsecretaria, per la qual s´aprova la Carta de serveis del Centre d´Informació de l´Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

[BOE nº 112, de 11.05.2011]

...........................................................

 

ACORD marc de cooperació entre el Regne d´Espanya i la Conferència de les Nacions Unides sobre comerç i desenvolupament (UNCTAD), fet a Ginebra el 28 de setembre del 2006.

[BOE nº113, de 12.05.2011]

...........................................................

 

REAL DECRET 639/2011, de 9 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 2217/2004, de 26 de novembre, sobre competències, funcions, composició i organització del Consell de Cooperació al Desenvolupament.

[BOE nº 125, de 26.05.2011]

...........................................................

 

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2011, de la Presidència de l´Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, per la qual es modifica la de 2 de juliol de 2009, per la qual es deleguen determinades competències.

[BOE nº 127, de 28.05.2011]

...........................................................

 

RESOLUCIÓ de 12 d´abril de 2011, de la Presidència de l´Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, per la qual es publica la Resolució del Consell Rector de l´Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, per la qual es delega la competència per a la contracció d´obligacions de caràcter plurianual.

 [BOE nº 135, de 07.06.2011]

...........................................................

 

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2009, de la Presidència de l´Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, per la qual es crea la seu electrònica i el Registre Electrònic de l´Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

[BOE nº 35, de 09.02.2010]

...........................................................

 

REAL DECRET 941/2010, de 23 de juliol, pel qual es modifica l´Estatut de l´Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament aprovat pel Reial Decret 1403/2007, de 26 d´octubre.

 [BOE 181 de 27/07/2010]

...........................................................

 

ACORD entre l´Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i l´Organització de les Nacions Unides per a l´Educació, la Ciència i la Cultura sobre la provisió d´Experts associats, fet a Madrid el 26 d´abril del 2010.

[BOE 188 de 04/08/2010]

...........................................................

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2010, de la Direcció de l´Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, per la qual s´acorda la constitució de la Taula de Contractació.

[BOE 253 de 19/10/2010]

...........................................................

 

RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2009, de la Direcció de l´Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, per la qual s´acorda la constitució de la Taula Única de Contractació.

[BOE nº 53, de 03.03.2009]

...........................................................

 

RESOLUCIÓ de 22 d´abril de 2009, de la Presidència de l´Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, per la qual s´estableix el procediment per a l´obtenció de la qualificació per les organitzacions no governamentals de desenvolupament i per a la seva revisió i revocació.

[BOE nº 123, de 21.05.2009]

...........................................................

 

CORRECCIÓ d´errors del Reial Decret 1403/2007, de 26 d´octubre, pel qual s´aprova l´Estatut de l´Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

 [BOE 41 de 16/02/2008]

...........................................................

 

ORDEN AEC / 163/2007, de 25 de gener, per la qual es desenvolupa el Reial decret 519/2006, de 28 d´abril, pel qual s´estableix l´Estatut dels cooperants.

[BOE 29, de 02.02.2007]

...........................................................

 

ORDRE AEC / 1817/2007, de 15 de juny, per la qual es modifica l´Ordre AEC / 163/2007, de 25 de gener, per la qual es desenvolupa el Reial decret 519/2006, de 28 d´abril, pel qual s´estableix l´Estatut dels cooperants.

[BOE nº 148, de 21.06.2007]

...........................................................

 

REAL DECRET 1403/2007, de 26 d´octubre, pel qual s´aprova l´Estatut de l´Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

 [BOE nº 283, de 26.11.2007]

...........................................................

 

REAL DECRET 519/2006, de 28 d´abril, pel qual s´estableix l´Estatut dels cooperants.

 [BOE nº114, de 13.05.2006]

...........................................................

 

REAL DECRET 2217/2004, de 26 de novembre, sobre competències, funcions, composició i organització del Consell de Cooperació al Desenvolupament.

[BOE nº 286, de 27.11.2004]

...........................................................

 

REAL DECRET 22/2000, de 14 de gener, pel qual es regula la composició, competències, organització i funcions de la Comissió Interterritorial de Cooperació per al Desenvolupament.

[BOE nº 13, de 15.01.2000]

...........................................................

 

REAL DECRET 810/1999, de 14 de maig, pel qual es crea la Comissió Interministerial per a Coordinar Plans d´Ajuda Humanitària en l´Exterior.

[BOE nº 117, de 17.05.1999]

..........................................................

 

LLEI 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

[BOE nº 162 de 08/07/1998]

...........................................................

 

REAL DECRET 1226/1982, de 28 de maig, sobre creació del programa "Personal Sanitari Per Països En Vies De Desenvolupament", dins dels de cooperació tècnica internacional.

[BOE nº 143, de 16.06.1982]

...........................................................

 

PLA DIRECTOR de la cooperació espanyola 2009-2012.

[Accés al document en PDF]

...........................................................

 

PLA DIRECTOR de la cooperació espanyola 2013-2016.

[Accés al document en PDF]

...........................................................

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar