Estàs a: >

GŔnere

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2021, de la Subsecretaria, per la qual es publica l´Acord del Consell de Ministres de 27 de juliol de 2021, pel qual s´aprova el Catàleg de Mesures Urgents del Pla de Millora i Modernització contra la Violència de Gènere.

[BOE nº 186, de 05.08.2021]

..................................................

LLEI 1/2021, de 24 de març, de mesures urgents en matèria de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere.

[BOE nº 72, de 25.03.2021]

..................................................

REIAL DECRET-LLEI 12/2020, de 31 de març, de mesures urgents en matèria de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere.

[BOE nº 91, de 01.04.2020]

..................................................

REIAL DECRET-LLEI 9/2018, de 3 d´agost, de mesures urgents per al desenvolupament del Pacte d´Estat contra la violència de gènere.

[BOE nº 188, de 04.08.2018]

..................................................

LLEI 8/2017, de 7 d´abril, integral del reconeixement al dret a la intimitat i a l´expressió de gènere en la Comunitat Valenciana.

[BOE nº 112, de 11.05.2017]

..................................................

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2015, de la Secretaria d´Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es publica l´Acord de la Conferència Sectorial d´Igualtat de 21 de juliol de 2014, pel qual s´aprova el protocol de derivació entre centres d´acollida per a les dones víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles.

[BOE nº161, de 07.07.2015]

..................................................

 

LLEI ORGÀNICA 11/2015, de 21 de setembre, per reforçar la protecció de les menors i dones amb capacitat modificada judicialment en la interrupció voluntària de l´embaràs.

[BOE nº 227, de 22.09.2015]

..................................................

 

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2011, de la Secretaria d´Estat per a la Funció Pública, per la qual es publica l´Acord del Consell de Ministres de 28 de gener de 2011, pel qual s´aprova el I Pla d´Igualtat entre dones i homes en l´Administració General de l´Estat i en els seus Organismes Públics.

[BOE nº130, de 01.06.2011]

..................................................

 

REAL DECRET 41/2009, de 23 de gener, pel qual es modifica el Reial Decret 1370/2007, de 19 d´octubre, pel qual es regula la Comissió Interministerial d´Igualtat entre dones i homes.

[BOE 32 de 06/02/2009]

..................................................

 

REAL DECRET 1791/2009, de 20 de novembre, pel qual es regula el règim de funcionament, competències i composició del Consell de Participació de la Dona.

[BOE nº 302, de 16.12.2009]

..................................................

 

REAL DECRET 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s´aprova el programa d´inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere.

[BOE nº 297, de 10.12.2008]

..................................................

 

REAL DECRET 1729/2007, de 21 de desembre, pel qual es regula l´elaboració de l´informe periòdic, relatiu a l´efectivitat del principi d´Igualtat entre dones i homes.

[BOE nº 11, de 12.01.2008]

..................................................

 

REAL DECRET 1370/2007, 19 d´octubre, pel qual es regula la Comissió Interministerial d´Igualtat entre dones i homes.

[BOE nº 262, de 01.11.2007]

..................................................

 

REAL DECRET 972/2007, de 13 de juliol, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a determinades comunitats autònomes i entitats locals per al desenvolupament de projectes innovadors que garanteixen el dret a l´assistència social integral a les dones víctimes de violència de gènere.

[BOE nº 180, de 28.07.2007]

..................................................

 

LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

[BOE nº 71, de 23.03.2007]

..................................................

 

REAL DECRET 253/2006, de 3 de març, pel qual s´estableixen les funcions, el règim de funcionament i la composició de l´Observatori Estatal de Violència sobre la Dona, i es modifica el Reial Decret 1600/2004, de 2 de juliol, pel qual es desenvolupa l´estructura orgànica bàsica del Ministeri de Treball i Afers Socials.

[BOE nº 62, de 14.3.2006]

..................................................

 

REAL DECRET 1452/2005, de 2 de desembre, pel qual es regula l´ajuda econòmica establerta en l´article 27 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

[BOE nº 301, de 17.12.2005]

..................................................

 

LLEI ORGÀNICA 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la Violència de Gènere.

[BOE nº 313, de 29.12.2004]

..................................................

 

LLEI 30/2003, de 13 d´octubre, sobre mesures per incorporar la valoració de l´impacte de gènere en les disposicions normatives que elabori el Govern.

[BOE nº 246, de 14.10.2003]

..................................................

 

LLEI ORGÀNICA 11/2003, de 29 de setembre, de mesures concretes en matèria de seguretat ciutadana, violència domèstica i integració social dels estrangers.

[BOE nº 234, de 30.09.2003]

..................................................

 

LLEI 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l´Ordre de protecció de les víctimes de la violència domèstica.

[BOE nº 183, de 01.08.2003]

..................................................

 

REAL DECRET 1686/2000, de 6 d´octubre, pel qual es crea l´Observatori de la Igualtat d´Oportunitats entre dones i homes.

[BOE nº 251, de 19.10.2000]

..................................................

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar