Estàs a: >

Bases

Bases reguladores de la Convocatòria de la Càtedra UNESCO d´Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València d´accions universitàries d´educació per al desenvolupament humà i sostenible, i de sensibilització per a la cooperació per a l´any 2013.

PDF-PDF

Descarregar en .pdf

1.- Objecte de la convocatòria

1.1.- L’objecte de la present convocatòria és identificar, seleccionar i posar en marxa iniciatives formatives i de sensibilització en matèria de solidaritat i cooperació al desenvolupament humà i sostenible a realitzar en la Universitat de València durant 2013 que contribuïsquen a conscienciar, formar, transversalitzar, informar, divulgar i sensibilitzar a la pròpia comunitat universitària, la seua activitat acadèmica i el seu entorn social per a superar els desequilibris i injustícies que social, econòmica i culturalment afecten als pobles més desfavorits i empobrits del món. 

2.- Participants de la convocatòria

2.1.- En aquesta convocatòria podran presentar projectes o iniciatives (en forma de candidatures) tots els membres de la comunitat universitària de la Universitat de València i de les seues entitats i unitats dependents o adscrites, de forma individual o col.lectiva, com ara:

 • Departaments
 • Instituts Universitaris,
 • Serveis i Unitats de gestió
 • Centres i Deganats
 • Màsters Oficials 

En cas de presentació col.lectiva, la candidatura – en la seua formulació- designarà una persona de l’equip que actuarà com a coordinador i responsable de la iniciativa o projecte seleccionat en les seues fases d’informació, organització, gestió, execució, avaluació i justificació del projecte. 

2.2- La persona coordinadora actuarà com a interlocutora entre els integrants de la candidatura, la Càtedra UNESCO de la Universitat de València i el Patronat Sud-Nord de la Fundació General de la Universitat de València, òrgan de la cooperació al desenvolupament que exercirà per designació de la Universitat de València com a entitat executora i gestora de la present convocatòria i en general de la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament segons conveni amb UNESCO de 24 de setembre de 1994. 

3.- Requisits dels projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament

3.1.- Els projectes candidats estaran orientats a la cooperació al desenvolupament des de la sensibilització de la societat i la pròpia comunitat universitària, així com a la formació i educació per al desenvolupament, de conformitat amb el que estableix

Les candidatures i activitats proposades no podran entrar en contradicció amb els objectius de UNESCO i la seua Estratègia a mitjà termini (2008-2013) establida en el doc 34/C4 de UNESCO. 

Els continguts de les accions de sensibilització i educació per al desenvolupament hauran d’adequar-se a les bones pràctiques majoritàriament acceptades en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament. 

3.2.- Les iniciatives presentades hauran de realitzar-se abans de la finalització del curs acadèmic 2013-2014. Si alguna activitat havent-se iniciat en el curs acadèmic indicat i per motius de programació calga finalitzar-la més enllà de setembre de 2014, haurà de demanar-se autorització a la Càtedra UNESCO que podrà en el seu cas denegar la col·laboració amb la iniciativa o exigir el retornament de l’aportació realitzada. 

3.3.- Els projectes presentats hauran d’anar signats per la persona que coordine la iniciativa, i inclouran, en el seu cas, documentació relativa que acredite l’acceptació i col·laboració d’altres entitats en la iniciativa proposada. 

3.4.- El caràcter dels projectes que es presenten a aquesta convocatòria podran ser del tipus:

 • Jornades,
 • Cicle de conferències
 • Campanyes de sensibilització
 • Exposicions
 • Congressos
 • Accions formatives (sessions magistrals, mòduls de formació especialitzada, activitats no reglades en postgraus oficials)
 • Creació de materials educatius i formatius (suport editorial o audiovisual)
 • Accions de suport a la investigació
 • I qualsevol altra acció que promoga el desenvolupament humà i sostenible entre els ciutadans i/o transversalitze aquest enfocament en qualsevol matèria de la formació universitària. 

3.5.- Quan els projectes candidats, siguen a proposta d’un màster oficial, l’activitat haurà d’estar contemplada a l’OCA del programa formatiu corresponent.

4.- Formulari de candidatura i documentació que l’ha d’acompanyar

4.1.- Per a poder concórrer a la present convocatòria, caldrà presentar formulari normalitzat de sol.licitud (ANNEX 2), degudament formalitzat, adreçat al Vicerectorat de Relacions Internacional i Cooperació / Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament (Patronat Sud-Nord. FGUV, Amadeu de Savoia 4, 4ª. 46010 València). 

4.2.- El formulari de sol.licitud anirà acompanyat de la següent documentació (presentada en paper i en format electrònic com ara PDF o compatible editor de textos):

Dades d’identificació de la persona o del coordinador (en cas de propostes col.lectives) amb detall de la seua vinculació a la UV.

Projecte d’activitat, detallat d’una forma clara i raonada, amb inclusió dels punts següents:

 • Antecedents ( o Memòria d’activitats relacionades amb la cooperació al desenvolupament de les persones o col.lectius que presenten la candidatura)
 • Informe de pertinença de l’activitat proposada
 • Objectius
 • Activitats
 • Resultats esperats
 • Indicadors que permeten mesurar el grau de compliment dels objectius
 • Cronograma d’execució del projecte
 • Motivació i viabilitat de la iniciativa
 • Programa d’estudis o programa d’activitats on s’insereix l’actuació que es proposa
 • Memòria econòmica detallada, amb la previsió de despeses (factures proforma o pressupostos previs de proveïdors), previsió d’ingressos i vies de finançament previstes. Tant la previsió, com l’execució i posterior justificació pressupostària estaran en tot moment d’acord amb el Reglament d’execució pressupostària vigent en la Universitat de València

Si el projecte compta amb el suport i col·laboració d’altres entitats, caldrà especificar-ho, tot i relacionant les entitats que hi participen i els imports i conceptes de despesa que assumirien. S’haurà de presentar acreditació documental del suport obtingut per altres entitats que hi col.laboren amb la iniciativa: bé en el moment de presentar la candidatura (si se’n disposa o en tot cas abans d’iniciar-se l’acció).

4.3.- La Càtedra UNESCO de la Universitat de València es reserva el dret de reclamar la informació complementària que considere convenient per aclarir o detallar el contingut de les propostes.

4.4.- Si la documentació presentada no s’ajusta al que estableixen les bases reguladores d’aquesta convocatòria, l’òrgan que gestiona la Càtedra (el Patronat Sud-Nord) podrà requerir al coordinador de la proposta d’acció perquè, en el termini de deu dies (10) hàbils, aporte la documentació necessària. Si no es procedeix a l’esmena en el termini establert, es considerarà desistida la sol.licitud, dictant-se resolució prèvia en els termes recollits en l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

5.- Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

5.1.- El termini de presentació de les iniciatives o accions formatives i de sensibilització finalitzarà el 30 de maig de 2013.

5.2.- El lloc de presentació de les sol.licituds seran:

 1. el Registre General de la Universitat de València – Fundació General (c( Amadeu de Savoia 4, València),
 2. el Registre General de la Universitat de València
 3. qualsevol altre lloc previst en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

6.- Procediment i criteris de selecció de propostes

6.1.- El procediment de selecció de projectes es realitzarà d’acord amb els criteris de valoració fixats en les presents bases reguladores,, elegint, amb el límit fixat dins del crèdit disponible, aquells projectes que hagen obtingut millor valoració en aplicació dels citats criteris.

6.2.- La instrucció del procediment de selecció de les accions formatives o de sensibilització serà realitzada pel Patronat Sud-Nord sota les indicacions del Vicerectorat Relacions Internacionals i Cooperació.

6.3.- Una comissió de selecció creada a l’efecte pel Ple del Patronat Sud-Nord i presidida pel Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació serà la responsable de l’avaluació i anàlisi de la documentació presentada. Escoltat el Ple del Patronat Sud-Nord, la seua Presidència Executiva resoldrà la convocatòria que comptarà amb el vist-i-plau del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació.

6.4.- La Comissió estarà integrada almenys pel Director de la Càtedra i President Executiu del Patronat Sud-Nord, per dos vocals del Ple del Patronat i presidida pel Vicerectorat de Relaciones Internacionals i Cooperació. Esta Comissió estarà assistida pel Cap Tècnic del Patronat que realitzarà les funcions de secretari de la Comissió.

6.5.- La comissió de selecció estarà integrada segons estableix l’apartat anterior de la present convocatòria, donant-se publicitat de la seua composició amb antelació suficient en la pròpia pàgina web on es difonga la convocatòria.

6.6.- La comissió de selecció i el Ple del Patronat en tot cas, actuaran d’acord amb els criteris generals següents: 

 1. 30 punts, com a màxim, per la qualitat i coherència del projecte, i l’adequació al projecte dels recursos pressupostaris, tècnics i humans.
 2. 20 punts, com a màxim, per la innovació i l’impacte del projecte i capacitat per produir efectes avaluables i perdurables en el temps.
 3. 10 punts, com a màxim, per la viabilitat de la proposta i la seua contribució a transversalitzar els criteris de desenvolupament humà i sostenible, així com l’enfocament basat en drets humans en els estudis universitaris de qualsevol de les matèries impartides a la Universitat de València.
 4. 10 punts, com a màxim, per l’oportunitat i pertinència de realització del projecte davant la situació del món i davant la dinàmica pròpia de la Universitat o àmbit universitari on es desenvolupe la proposta.
 5. 10 punts, com a màxim, si acredita haver desenvolupat altres accions amb UNESCO i/o amb alguna entitat que forme part de la Xarxa Civil de UNESCO (Escoles y Biblioteques associades,  Associacions d’amics de la UNESCO i Centres UNESCO, altres Càtedres UNESCO).
 6. 05 punts, com a màxim, per la experiència i capacitat operativa de la persona o col.lectiu que presenta el projecte en l’organització d’accions de sensibilització o formatives en matèria de desenvolupament humà i cooperació.
 7. 05 punts, com a màxim, si la proposta compta amb el suport del departament, facultat, centre, institut o comissió acadèmica.
 8. 05 punts, com a màxim, si la proposta compta amb la participació d’altra Càtedra UNESCO de qualsevol universitat del món.
 9. 05 punts, com a màxim, si la proposta està prevista i incardinada en qualsevol titulació oficial de la Universitat de València, especialment estudis de postgrau, o forma part de la difusió d’un projecte de cooperació directa de la Universitat de València. 

6.7.- El Ple del Patronat Sud-Nord es reserva el dret de no atorgar el total del pressupost disponible.

6.8.-  Com que el pressupost de la Càtedra UNESCO i d’aquesta convocatòria és aportat per la Universitat de València, la suma d’aportacions de la Universitat al projecte presentat no podrà en cap cas excedir del 80% del pressupost total de l’activitat candidata.

6.9.- El Ple del Patronat Sud-Nord emetrà una relació d’accions d’educació per al desenvolupament i de sensibilització que es realitzaran a la Universitat de València, consignant la quantia assignada a cada acció.

7.- Resolució de la convocatòria

7.1.- La Presidència Executiva del Patronat Sud-Nord, amb el vist-i-plau del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València, resoldrà la present convocatòria a proposta de la Comissió de Càtedra creada a l’efecte pel Ple del Patronat Sud-Nord en el termini màxim de vuitanta dies comptadors des de l’acabament del termini de presentació de sol.licituds, assenyalant la relació d’accions i projectes seleccionats i denegats, amb indicació de la puntuació obtinguda per cadascun d’ells, i l’import destinat a cadascun dels projectes o accions seleccionats.

En el cas de que, transcorregut aquest termini màxim, no s’haguera resolt aquest procediment, s’entendran desestimades les sol.licituds presentades. 

7.2.- La resolució de la concessió es publicarà, a efectes de notificació, en el lloc web: http://www.fundació.es/cooperacio, d’acord amb els articles 58, 59 i 60 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, així com en el tauler d’anuncis de les Oficines de la Càtedra UNESCO en el Patronat Sud-Nord.

7.3.- Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un (1) mes, comptador des de l’endemà de la seua publicació, davant el mateix òrgan que l’ha dictada com és la Presidència Executiva del Patronat Sud-Nord, o bé directament recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos (2) mesos, comptadors des de l’endemà de la seua publicació.

8.- Obligacions de les parts

8.1.- La Càtedra UNESCO citarà a la persona responsable o coordinadora del projecte a l’efecte d’establir l’acord que regularà la posada en marxa i realització del projecte seleccionat. El responsable acceptarà per escrit el compromís de dur endavant l’acció dins del termini de vint (20) dies naturals des de la publicació de la resolució. Una vegada acceptat el compromís, les parts signaran un conveni de col·laboració que reculla els seus drets i obligacions, en el termini màxim de tres (3) mesos, comptadors des de l’endemà de l’acceptació del compromís. 

8.2.- Aquest conveni es formalitzarà d’una banda pel Patronat Sud-Nord de la Fundació General de la Universitat de València (òrgan de la cooperació responsable de la gestió de la Càtedra UNESCO), i de l’altre per la persona coordinadora del projecte. En aquest conveni es regularà la forma de pagament i justificació de l’import assignat. En cas que no se signe el conveni regulador, s’entendrà que les parts renuncien a l’execució del projecte, llevat que hi haja una causa degudament justificada.

8.3.- Les parts es comprometen a executar el projecte seleccionat en els termes establerts en la proposta presentada, sense que es puga fer cap canvi o modificació de la finalitat per la qual es va seleccionar aquest.

8.4.- De manera general tota persona individual o col.lectiva que es presente a aquesta convocatòria, es compromet a:

 1. Justificar l’execució del projecte i el compliment dels objectius en els temps que s’estableixen en aquestes bases i segons quede fixat al conveni de col.·laboració subscrit entre els parts.
 2. Justificar les despeses del projecte amb factures originals o documents de valor probatori, que s’hauran de presentar al Patronat Sud-Nord (FGUV), entitat que serà l’ens responsable, per delegació de la UVEG, de l’execució i gestió econòmica del projecte, en els terminis que establisquen al respecte en el conveni de col·laboració, i aplicant i preservant en tot cas, les condicions establertes en el Reglament d’Execució pressupostària per a 2013.
 3. Sotmetre’s a les actuacions, comprovació, seguiment i avaluació que efectue l’òrgan de gestió de la Càtedra UNESCO i en el seu cas, de la Unitat de Control Intern de la UV.
 4. Conservar els documents justificatius de l’aplicació del projecte, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
 5. Lliurar al Vicerectorat, a través del Patronat Sud-Nord, de forma immediata, informació constatable de qualsevol altra subvenció o ajudes que financen el projecte o l’activitat subvencionada per aquesta convocatòria.
 6. Incorporar de forma visible en qualsevol tipus de comunicació i publicitat de les accions a realitzar en el projecte, el logotip de la Universitat de València, el de la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament i el del Patronat Sud-Nord de la Universitat de València – Fundació General, d’acord amb el que s’estableix al punt 13 d’aquestes bases i la pertinent clàusula del conveni de col·laboració.
 7. Lliurar una Memòria de l’activitat que com a mínim inclourà detall de l’execució del projecte, impacte, grau d’acompliment dels objectius a partir de les fonts de verificació previstes, i valoració de l’adequació del projecte executat als objectius de la Càtedra UNESCO de la Universitat de València i als objectius de la present convocatòria.

En el cas que no es complisquen les obligacions i objectius definits en el projecte de candidatura i fixats en el respectiu conveni de col·laboració, la Càtedra UNESCO iniciarà un procediment de reintegrament de totes o part de les quanties rebudes.

La Càtedra UNESCO i l’equip de gestió del Patronat Sud-Nord posaran a l’abast del projecte seleccionat l’assessorament, la indicació de procediments adequats de gestió de la iniciativa, vetllar pel la coherència amb els criteris i ús de la imatge d’UNESCO, la tramitació de pagaments i expedients del projecte que estiguen al seu càrrec tot preservant la normativa del Reglament d’execució pressupostària de la Universitat de València, els mecanismes de difusió propis de la càtedra i la comunicació dels resultats del projecte a UNESCO.

9.- Inici de l’execució i lliurament de fons

9.1.- El projecte, després de la signatura prèvia del conveni de col·laboració, haurà d’iniciar-se  en el termini fixat en el cronograma d’actuació vinculat al conveni, havent –se de comunicar per part del coordinador del projecte aquest començament per escrit, al Vicerectorat Relacions Internacionals i Cooperació a través de la unitat de gestió de la Càtedra UNESCO, és a dir, el Patronat Sud-Nord.

9.2.- Els fons pressupostaris assignats al projecte podran començar a usar-se a partir de la comunicació referida en el punt 9.1.- de la present convocatòria.

9.3.- L’execució del pressupost podrà realitzar-se bé transferint els fons assignats al responsable del projecte o bé iniciant el pagament de despeses per part del Patronat Sud-Nord a càrrec de l’acció segons el proveïdor i el servei i concepte prevists al projecte i reflectit en el corresponent conveni de col·laboració.

10.- Modificacions del projecte seleccionat i finalització del mateix

10.1.- Si durant el desenvolupament del projecte cal fer qualsevol canvi (bé siga en el cronograma o en alguna de les accions inicialment previstes), la persona coordinadora haurà de presentar una proposta raonada, davant el Vicerectorat convocant i a través del Patronat Sud-Nord, que resoldrà en el termini de vint (20) dies hàbils.

10.2.- Els projectes es consideraran finalitzats una vegada s’haja realitzat l’acció o accions previstes, estiguen adequadament justificades les despeses i estiga lliurat l’informe final o memòria segons allò establert en la clàusula 8.4. g). L’execució de l’acció o activitat pròpiament dita haurà de finalitzar abans del 20 de setembre de 2014. La justificació de la despesa amb càrrec a la Càtedra UNESCO pertanyents i realitzades durant 2013 deuran estar adequadament presentades abans del 15 de gener de 2014 per a la seua tramitació i pagament. Les despeses i justificació de pagaments realitzats en 2014 amb càrrec a aquesta convocatòria hauran d’estar degudament presentades abans de 30 octubre 2014.

11.- Seguiment tècnic i econòmic del projecte i justificació

11.1.- La persona coordinadora del projecte, haurà de presentar al Patronat Sud-Nord qualsevol informe que li siga requerit en relació al desenvolupament i grau d’execució del projecte.

11.2.- El coordinador del projecte deurà presentar un informe final del projecte subvencionat, constarà al menys de dues parts: Memòria d’activitat i informe econòmic justificatiu. El format d’aquesta documentació serà original i en paper, i també en format degudament digitalitzat. El termini de presentació de l’informe final detallat i la corresponent justificació de les despeses hauran de lliurar-se al Vicerectorat a través del Patronat Sud-Nord abans del 30 d’octubre de 2014.

La Memòria d’activitat, a més d’allò establert en la clàusula 8.4. g) donarà explicació, si de cas, de les modificacions hagudes, i inclourà necessàriament tota aquella referència mediàtica de l’acció o activitats desenvolupades, així com material gràfic i audiovisual que done suport a l’efectiva execució del projecte.

Tot aquest material gràfic i audiovisual passarà a formar part de l’Arxiu Gràfic de la Càtedra UNESCO de la Universitat de València que custodia el Patronat Sud-Nord. Oportunament el Patronat Sud-Nord podrà usar aquesta informació i les dades que hi continga la Memòria final d’activitat, així com el material gràfic i audiovisual lliurat, per a informar degudament a UNESCO en el Informe General d’activitat de la Càtedra UNESCO que el Patronat Sud-Nord i la Universitat de València remeten anualment a aquest organisme intergovernamental de Nacions Unides.

L’Informe econòmic justificatiu a presentar consistirà en una documentació acreditativa del cost i la despesa realitzada que contindrà al menys:

Una relació numerada de totes les despeses relatives al projecte presentat, on s’indique clarament quin és l’òrgan o entitat finançadora de cada concepte i despesa. La relació contindrà necessàriament els següent camps d’identificació de la despesa: data de factura, nom del proveïdor, seu social i dades de contacte,  concepte de la despesa pel subministre o servei prestat per a l’execució del projecte, partida pressupostària del projecte on s’imputa la despesa, data de pagament, referència a la identificació de la documentació que acredite la previsió de cost i la despesa final realitzada. El document model que facilitaria aquest registre de despeses serà afegit com annex al conveni de col·laboració signat.

Per a totes les despeses del projecte que s’hagen d’imputar amb càrrec a l’aportació de la Universitat de València i la Càtedra UNESCO a tenor d’aquesta convocatòria resultarà d’aplicació el Reglament d’Execució Pressupostària de la Universitat de València vigent per a l’exercici 2013 i el que s’establisca per a 2014..

Qualsevol modificació en els partides de despesa inicialment aprovades haurà de ser autoritzada prèviament pel Vicerectorat.

En tot cas, s’inclourà una declaració responsable de la persona coordinadora del projecte manifestant que totes les despeses justificades a l’Informe Econòmic corresponen al projecte desenvolupat per la Càtedra UNESCO de la Universitat de València.

11.3.- Si un projecte seleccionat pel Ple del Patronat Sud-Nord no ha estat executat en els terminis establerts i no es justifica el canvi o l’ajornament, d’acord amb els termes i condicions que recullen aquesta convocatòria, el Vicerectorat podrà instar al Patronat Sud-Nord perquè paralitze la seua execució i finançament, podent adoptar el Patronat Sud-Nord a través de la personalitat jurídica pròpia que l’empara com és la Fundació General de la Universitat de València, les mesures que considere oportunes per obtenir la reintegració de les quanties percebudes indegudament, i les derivades (en el seu cas) de la incorrecta gestió del projecte i dels fons.

11.4.- La no presentació de l’Informe Final de Projecte o qualsevol altre informe que se puga requerir al coordinador, així com qualsevol altre incompliment del contingut del projecte acceptat i del conveni de col·laboració que regularà la seua execució i justificació, podrà donar lloc a la conseqüència prevista al punt anterior, sempre segons criteris de proporcionalitat.

12.- Acceptació de les bases

La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació de les seues bases reguladores.

13.- Publicitat de l’acció

En totes les publicacions, instruments de comunicació i informes relatius als projectes acceptats, s’haurà de fer constar que el projecte és una acció de la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València

Els logotips que s’han d’usar seran facilitats pel Patronat Sud-Nord al coordinador del projecte. A l’efecte de preservar les rigoroses condicions que estableix UNESCO per a ús del seu logotip i aplicacions, el coordinador del projecte posarà sempre en coneixement de la Càtedra UNESCO i el Patronat Sud-Nord una prova visual i electrònica de l’ús que farà dels logotips subministrats. El Patronat Sud-Nord es reserva la possibilitat de modificar, adequar o, en el seu cas, no autoritzar l’ús dels logotips. 

14.- Gestió de les dades de caràcter personal

Les dades personals subministrades s’incorporaran al fitxer “Càtedres UNESCO/Càtedres Institucionals” de la Universitat de València. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament es podran exercir davant el Vicerectorat ..... (Avgda. Blasco Ibáñez núm. 13, 46010 València). La informació obtinguda serà processada per la pròpia UVEG per a la gestió administrativa dels expedients vinculats a aquesta convocatòria en aplicació de l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal)

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar