Serveis Generals

Serveis Generals

La Fundació General de la Universitat de València compta amb una estructura de serveis generals per a donar suport a l’execució de les activitats que es desenvolupen a través dels seus programes, departaments, àrees i unitats, amb l’objectiu principal de que es complisquen d´una manera adequada i eficient totes les tasques de gestió administrativa i de control pressupostari, i de vetlar pel compliment de totes les obligacions jurídiques, comptables i fiscals que li són d´aplicació.

Els Serveis Generals s’estructuren així:

- Gerència
Des de la Gerència es coordina i supervisa la planificació i execució de tots els programes i projectes de les diferents àrees d’activitat, garantint el compliment dels fins de la Fundació, així com l’adequada visualització de la institució. A més, coordina la relació amb els diferents programes i departaments, a través dels seus responsables. Du a terme les relacions amb els òrgans de govern, el Consell Executiu i Patronat, i vetla pel compliment dels acords adoptats per aquests. Té la funció d’interlocució amb les entitats públiques i privades amb les quals la Fundació General de la Universitat de València es relaciona per la seua activitat.

- Departament Administratiu i Comptabilitat
Des d’aquest Departament es realitzen les tasques comptables, fiscals, de control pressupostari, de control de les instruccions de contractació, de tresoreria, prevenció de riscos laborals, etcètera, establides per les diferents normatives; així com també la preparació de tot tipus d’informes econòmics i financers que en són sol·licitats, internament o externament.

- Departament Jurídic
Elabora dictàmens i emet la seua opinió sobre els aspectes analitzats de les diferents situacions o plantejaments que siguen requerits per la Gerència, amb opinió sobre les diferents vessants, civils, mercantils i administratives, i de la normativa específica del sector fundacional. Manté informada a la Gerència sobre les possibles modificacions que es produïsquen sobre la normativa aplicable i dels possibles efectes sobre l´activitat de la Fundació.

- Departament de Recursos Humans
El Departament de Recursos Humans té com a funció principal la gestió de personal, que entre altres accions du a terme la formalització dels contractes, gestió de nòmines, intervé en els processos de selecció de personal, permisos, vacances, baixes i qualsevol qüestió relacionada amb les gestions ordinàries en matèria de personal. A més, té la funció de la coordinació de les accions relacionades amb la prevenció de riscos laborals.

- Departament Informàtic
El Departament Informàtic té com a funció principal donar suport tècnic informàtic a tots els programes, departaments, projectes i unitats de la Fundació General.

- Departament de Màrqueting i Comunicació
El Departament de Màrqueting i Comunicació dissenya i desenvolupa accions de màrqueting, imatge, publicitat, comunicació i difusió de les activitats i projectes que la Universitat emprén amb el suport de la Fundació i per mitjà dels seus departaments, àrees i programes. L´objectiu prioritari és aconseguir una visibilitat social adequada, adoptant una política d’imatge i de comunicació.

Quant a la projecció de la imatge gràfica de la Universitat de València, destaca la tasca desenvolupada juntament amb La Tenda de la Universitat mitjançant l’aplicació de la identitat gràfica als productes promocionals i corporatius.

A l’àmbit de premsa i comunicació es dóna cobertura informativa als programes i projectes de la Fundació, sent les principals línies de treball les següents:

1. Facilitar informació rigorosa i actualitzada de l’activitat que genera la Fundació General de la Universitat de València, a través dels seus serveis, projectes, àrees i programes, al personal de la Fundació, a la comunitat universitària (PDI, PAS i alumnat) i a la societat valenciana.
2. Transcendir aquesta presència a l’àmbit estatal a través del contacte i la relació amb els mitjans de comunicació generalistes (premsa, ràdio, televisió, internet) i l’Asociación Española de Fundaciones.
3. Donar suport i assessorament als serveis, unitats, àrees i departaments de la Fundació en matèria de comunicació externa i interna.

En 2017, s´han comunicat vora 200 notes de premsa.

Accions estratègiques

Durant l’exercici de 2017 s´han desenvolupat diverses accions estratègiques:

S´han consolidat les xarxes socials de la Fundació General de la Universitat de València, present en Facebook (www.facebook.com/fundacio/) i en Twitter (@fundacio), canals utilitzats per a la difusió de les notícies generades per les diferents àrees de la institució.

També s´ha creat un nou espai web on s´allotgen les memòries del Fòrum d´Ocupació de la Universitat de València, que organitza l´Observatori d´Inserció Professional i Assessorament Laboral-OPAL. Ací es recull tota la informació al voltant de la fira d´ocupació més important de la Universitat i els seus resultats anuals.

En el plànol cultural, la Fundació continua donant suport a la programació de l´Escola Europea de Pensament Lluís Vives, que en 2017 va organitzar 26 activitats entre debats, conferències, seminaris i presentacions de llibres, amb la participació d´una vintena d´expertes i experts, entre ells, personalitats com ara Alfredo Pérez Rubalcaba, Santiago Posteguillo, Enzo Traverso, Diego López Garrido, Yuri Korchagin, Isabel Clara Simó o Joan Francesc Mira. Així mateix, començà a treballar estretament amb el Vicerectorat de Cultura i Igualtat en la gestió i difusió del programa Art i Ment, un projecte d’intervenció sociocultural amb l’objectiu de promocionar la creativitat, l’expressió artística i la integració social en menors que va aconseguir un resultat exitós. 

D´altra banda, la Fundació General continua aportant la seua col·laboració en la gestió del projecte IMP (Programa Internacional d´Assessorament) del Vicerectorat d´Internacionalització i Cooperació.

Premis i reconeixements

En 2017, destaquen els següents reconeixements:

- Finalista dels Premis ”la Caixa” a la Innovació Social pel projecte ‘Talent i Capacitat a la Universitat’, d’inserció laboral de persones amb diversitat funcional.
- Premi Asindown a la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat pel seu paper col·laborador en la inserció laboral de persones amb síndrome de Down a la Universitat de València.
- Premi de la Type Directors Club de Nova York al cartell i la imatge creada pel dissenyador valencià Ibán Ramón per a l’exposició ‘Tot està per fer. València, capital de la República (1936-1937)’, que es va exhibir al Centre Cultural La Nau.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar