Presentació
Estàs a: >

Presentació

La Fundació General de la Universitat de València es va constituir en juny de 1983. La seua experiència des de llavors i el seu coneixement de l’entorn sociocultural, formatiu i docent, així com de l’àmbit de la cooperació universitària al desenvolupament li proporcionen les eines necessàries per a configurar-se com a un pont, entre la Universitat de València i la societat, de transferència, divulgació, difusió, democratització cultural, formació i solidaritat.

La missió fonamental de la Fundació és, doncs, cooperar en el compliment dels fins de la Universitat de València mitjançant l’encomana de gestió de la Universitat, la qual desenvolupa a través de tres grans àrees d’actuació:

1. Cultura i Formació, que engloba l’Àrea d’Activitats Musicals (Orquestra Filharmònica de la Universitat de València, Orfeó Universitari de València, Escola Coral La Nau, Club Coral de la Nau Gran i Colla de Dolçaines), la Col·lecció Martínez Guerricabeitia i Exposicions (arts plàstiques), Patrimoni Cultural (programes de catalogació i restauració del patrimoni), Arts Escèniques (teatre i dansa), Alumni UV i Voluntariat Cultural (participació universitària i ciutadana), el Centre Internacional de Gandia (Universitat d’Estiu de Gandia, postgraus i cursos), el Centre de Documentació Europea (informació i documentació), l’Hemeroteca Digital, el Projecte Futura i l´Escola d´Estiu de la Universitat de València.

2. Serveis Universitaris, mitjançant l’Observatori d’Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL) de la Universitat de València i la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat de la Universitat de València (UPD).

3. Solidaritat, que inclou l’Àrea de Cooperació (Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València, sensibilització, beques, Programa 0,7 i InfoSud-Servei d’Informació i Documentació) i el Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca (CUDAP).

Govern de la Fundació

La Fundació compta amb els següents òrgans per a la seua direcció i govern:

Ple del Patronat

El Patronat és l’òrgan suprem de govern de la Fundació i té la missió d´establir les línies d´actuació i d´aprovar els plans, els programes, els pressupostos i els comptes.

A 31 de desembre de 2018, el Ple estava format pels membres que s’indiquen a continuació:

Presidenta Mª Vicenta Mestre Escrivà
Vicepresident executiu Antonio Ariño Villarroya
Secretària Mª Elena Olmos Ortega
Vocals nomenats a proposta del Consell de Govern: 
  Adela Valero Aleixandre
 

Elena Martínez García

  Carles Padilla Carmona
  José Manuel Pastor Monsálvez
  Pascuala García Martínez
  Rafael Crespo García
  Guillem Chismol Muñoz Caravaca
  Carles Xavier López Benedí
  Mercedes Elizalde Monteagudo 
Vocals nomenats pel Patronat:
   José Pedro Martínez García
   José María García Álvarez-Coque
Caixa Popular, en la persona de  Francesc Josep Alós Alabajos
Banco Santander, en la persona de José Miguel Lorente Ayala
Heineken España S.A., en la persona de Carlos Mataix Beneyto

Les funcions del Patronat són:

 • Establir l’orientació i fixar les línies generals de funcionament de la Fundació.
 • Seleccionar als beneficiaris de les prestacions fundacionals.
 • Aprovar el pla d’actuació i la seua liquidació, la memòria d’activitats i els comptes anuals que hagen de ser presentats al Protectorat.
 • Acordar l’alienació de béns immobles.
 • Acceptar, si escau, donacions i/o llegats i acceptar herències a benefici d’inventari.
 • Aprovar les modificacions estatutàries i tots aquells actes que necessiten autorització del Protectorat, així com decidir en els conflictes a què es refereix l’article 13.7 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana o precepte que ho substituïsca.
 • En general, quantes altres funcions haja de desenvolupar per l’administració o govern de la Fundació, amb compliment, en tot cas, a les prescripcions legals.

Consell Executiu

El Consell Executiu ha sigut, fins al 5 de desembre de 2018, l´òrgan col·legiat que ha exercit per delegació del Patronat les facultats de gestió ordinària, a excepció de les indelegables legalment.

Segons l’article 25 dels Estatuts de la Fundació General de la Universitat de València, el Consell Executiu, ha estat constituït pels membres següents:

Presidenta Mª Vicenta Mestre Escrivà
Vicepresident executiu Antonio Ariño Villarroya
Secretària Mª Elena Olmos Ortega
Vocal Pascuala García Martínez
Vocal Adela Valero Aleixandre
Vocal Elena Martínez García

Les funcions del Consell Executiu han sigut, principalment:

 • Elaborar el pla d’actuació i la seua liquidació, la memòria d’activitats i els comptes anuals, per sotmetre’ls a l’aprovació del Patronat.
 • La preparació de tots aquells acords que haja d’adoptar el Patronat.

En general, totes les competències atribuïdes al Patronat, excepte l’aprovació dels comptes i del pla d’actuació, la decisió sobre els conflictes a què es refereix l’article 13.7 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, o precepte que ho substituïsca, ni aquells que requerisquen l’autorització del Protectorat. Tampoc les facultats de modificació dels Estatuts, fusió i liquidació de la Fundació.

També ha tingut competència en tot allò que feia referència al govern i l’administració d’efectius de la Fundació General de la Universitat de València, tant per a executar els acords del Patronat, com per a adoptar decisions i executar-les, en les matèries següents:

 • Acceptar llegats i donacions sense càrregues que puguen desnaturalitzar la finalitat fundacional, i les herències a benefici d’inventari.
 • Cobrar i percebre rendes o fruits, dividends, interessos i utilitats o qualssevol altres beneficis.
 • Ordenar i efectuar els pagaments necessaris derivats de les obligacions de la Fundació.
 • Executar els actes necessaris per a l’adquisició i l’alienació, en borsa o fora d’aquesta, d’accions, d’obligacions i d’altres valors mobiliaris que pertanyen a la Fundació, inclosos els casos de canvi o substitució de títols amortitzats per uns altres d’anàlegs. Tots aquests actes han de ser intervinguts per societats i agències de valors.
 • Formalitzar i aprovar tota classe d’actes i de contractes, de caràcter civil, mercantil, laboral, administratiu o de qualsevol altra classe, que requerisquen la millor consecució dels objectius de la Fundació, i aprovar-los, sempre que no estiguen subjectes a l’autorització prèvia del Protectorat.
 • Executar els plans i els programes aprovats pel Patronat, després d’efectuar els tràmits necessaris, com ara els anuncis i les convocatòries, i les adjudicacions de beques, premis i ajudes, etcètera. Així mateix, tots els actes i contractes que requerisquen la posada en marxa dels plans i programes esmentats.
 • En general, qualsevol activitat que no estigera expressament atribuïda a un altre òrgan.

Amb data 5 de desembre de 2018 el Patronat va acordar, per unanimitat dels membres concurrents a la sessió, l´extinció del Consell Executiu.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar