Serveis Generals

Serveis Generals

La Fundació General de la Universitat de València compta amb una estructura de serveis generals per a donar suport a l’execució de les activitats que es desenvolupen a través dels seus programes, departaments, àrees i unitats, amb l’objectiu principal de que es complisquen d´una manera adequada i eficient totes les tasques de gestió administrativa i de control pressupostari, i de vetlar pel compliment de totes les obligacions jurídiques, comptables i fiscals que li són d´aplicació.

Els Serveis Generals s’estructuren així:

- Gerència
Des de la Gerència es coordina i supervisa la planificació i execució de tots els programes i projectes de les diferents àrees d’activitat, garantint el compliment dels fins de la Fundació, així com l’adequada visualització de la institució. A més, coordina la relació amb els diferents programes i departaments, a través dels seus responsables. Du a terme les relacions amb els òrgans de govern, el Consell Executiu i Patronat, i vetla pel compliment dels acords adoptats per aquests. Té la funció d’interlocució amb les entitats públiques i privades amb les quals la Fundació General de la Universitat de València es relaciona per la seua activitat.

- Departament Administratiu i Comptabilitat
Des d’aquest Departament es realitzen les tasques comptables, fiscals, de control pressupostari, de control de les instruccions de contractació, de tresoreria, prevenció de riscos laborals, etcètera, establides per les diferents normatives; així com també la preparació de tot tipus d’informes econòmics i financers que en són sol·licitats, internament o externament.

- Departament Jurídic
Elabora dictàmens i emet la seua opinió sobre els aspectes analitzats de les diferents situacions o plantejaments que siguen requerits per la Gerència, amb opinió sobre les diferents vessants, civils, mercantils i administratives, i de la normativa específica del sector fundacional. Manté informada a la Gerència sobre les possibles modificacions que es produïsquen sobre la normativa aplicable i dels possibles efectes sobre l´activitat de la Fundació.

- Departament de Recursos Humans
El Departament de Recursos Humans té com a funció principal la gestió de personal, que entre altres accions du a terme la formalització dels contractes, gestió de nòmines, intervé en els processos de selecció de personal, permisos, vacances, baixes i qualsevol qüestió relacionada amb les gestions ordinàries en matèria de personal. A més, té la funció de la coordinació de les accions relacionades amb la prevenció de riscos laborals.

- Departament Informàtic
El Departament Informàtic té com a funció principal donar suport tècnic informàtic a tots els programes, departaments, projectes i unitats de la Fundació General.

- Departament de Màrqueting i Comunicació
El Departament de Màrqueting i Comunicació dissenya i desenvolupa accions de màrqueting, imatge, publicitat, comunicació i difusió de les activitats i projectes que la Universitat emprén amb el suport de la Fundació i per mitjà dels seus departaments, àrees i programes. L´objectiu prioritari és aconseguir una visibilitat social adequada, adoptant una política d’imatge i de comunicació.

Quant a la projecció de la imatge gràfica de la Universitat de València, destaca la tasca desenvolupada juntament amb La Tenda de la Universitat mitjançant l’aplicació de la identitat gràfica als productes promocionals i corporatius.

A l’àmbit de premsa i comunicació es dóna cobertura informativa als programes i projectes de la Fundació, sent les principals línies de treball les següents:

1. Facilitar informació rigorosa i actualitzada de l’activitat que genera la Fundació General de la Universitat de València, a través dels seus serveis, projectes, àrees i programes, al personal de la Fundació, a la comunitat universitària (PDI, PAS i alumnat) i a la societat valenciana.
2. Transcendir aquesta presència a l’àmbit estatal a través del contacte i la relació amb els mitjans de comunicació generalistes (premsa, ràdio, televisió, internet) i l’Asociación Española de Fundaciones.
3. Donar suport i assessorament als serveis, unitats, àrees i departaments de la Fundació en matèria de comunicació externa i interna.

En 2018, s´han comunicat vora 200 notes de premsa.

Accions estratègiques

Durant l’exercici de 2018 s´han desenvolupat diverses accions estratègiques:

S´han consolidat les xarxes socials de la Fundació General de la Universitat de València, present en Facebook (www.facebook.com/fundacio/), amb 452 seguidors, i en Twitter (@fundacio), amb 454 seguidors, canals utilitzats per a la difusió de les notícies generades per les diferents àrees de la institució. A més, en 2018 hem reforçat les xarxes de l´Opal amb la creació d´un nou compte a Instagram (@uvocupacio).

Observatori d´Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL) compta des de 2018 amb un nou portal web, visualment més atractiu i que facilita la navegació a través de totes les eines del servei. Amb UVocupació la Universitat té més fàcil difondre la seua tasca de facilitar i potenciar la inserció laboral de l´estudiantat, titulats i titulades. Així mateix, i amb aquest objectiu, s´ha potenciat la presència del Fòrum d´Ocupació a les facultats, amb més trobades en cadascuna d´elles, creats ad hoc per a cada ocasió.

En el plànol cultural, la Fundació continua donant suport a la programació de l´Escola Europea de Pensament Lluís Vives, que en 2018 va organitzar 34 activitats entre debats, conferències, seminaris i presentacions de llibres, amb la participació de vora 40 expertes i experts, entre ells, personalitats com ara Carmen Calvo, Javier Defelipe, Paula Bonet, Elvira Lindo, Inmaculada Rodríguez Piñero, Javier Plaza o Jo Freeman. Així mateix, s´ha continuat treballant estretament amb el Vicerectorat de Cultura i Esport en la gestió i difusió del programa Art i Ment, un projecte d’intervenció sociocultural amb l’objectiu de promocionar la creativitat, l’expressió artística i la integració social en menors que va aconseguir un resultat exitós. 

D´altra banda, la Fundació General continua aportant la seua col·laboració en la gestió del projecte IMP (Programa Internacional d´Assessorament) del Vicerectorat d´Internacionalització i Cooperació.

Premis i reconeixements

En 2018, destaquen els següents reconeixements:

- Nominació de l´Orquestra Filharmònica de la Universitat de València al I Premis Carles Santos de la Música Valenciana” pel disc “La música del grup dels joves”.

- Esment especial del jurat del Premi ´PEARLE Live Performance Europe´, que atorga la Lliga Europea de les Federacions d’Empreses d’Arts Escèniques, al projecte Erasmus+ Scene Network per la seua promoció del patrimoni a través de la cultura i les arts.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar