Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca (CUDAP)

Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca (CUDAP)

El Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca (CUDAP) és un centre singular de la Universitat de València constituït per acord entre aquesta Universitat i la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana el 28 de març de 2006.

El principal objectiu del Centre és que els xiquets i les xiquetes que presenten trastorns en el seu desenvolupament o tenen risc de patir-los reben, seguint un model que considere els aspectes biopsicosocials, tot allò que des del vessant preventiu i assistencial puga potenciar la seua capacitat de desenvolupament i de benestar, possibilitant de la manera més completa la seua integració en el medi familiar, escolar i social, així com la seua autonomia personal. Totes les accions i intervencions que es duen a terme en atenció primerenca han de considerar no sols el menor, sinó també la família i el seu entorn.

Activitats

Atenció directa
L’atenció directa es descompon en diferents programes:
1. Acollida: a cada família se li designa un tutor (el coordinador o el psicopedagog), que és la persona encarregada de rebre-la i realitzar aquesta primera entrevista dins del procés d’acolliment, i a partir d’aquest moment és qui dirigirà tot el procés i acompanyarà la família en tot moment.

2. Avaluació i diagnòstic: el procés de valoració suposa un estudi global i en profunditat del desenvolupament del xiquet o la xiqueta i la família. Implica l’observació del menor, l’administració de diferents tests, escales i proves diagnòstiques, l’elaboració d’un Programa Individual de Treball (PIT), en què s’expliquen els objectius a treballar i una coordinació de tots els professionals implicats en aquest procés. El procés finalitza amb l’entrevista de devolució amb la família per a explicar-li les valoracions realitzades i els resultats, consensuar el PIT, entregar-li l’informe de valoració i planificar les sessions d’intervenció.

3. Atenció terapèutica al xiquet o la xiqueta: una acció terapèutica és una sessió de 45 minuts en què el terapeuta realitza les activitats programades amb el menor en presència o no del pare i/o la mare, segons els casos. Al seu torn, es divideix en les àrees següents:
• Fisioteràpia: sustentat per dos professionals amb titulació específica en Fisioteràpia i Atenció Primerenca.
• Logopèdia: està suportat per un únic professional amb titulació específica de logopeda.
• Estimulació sensorial i cognitiva: engloba totes aquelles activitats que es dirigeixen a millorar el funcionament cognitiu en general (memòria, atenció, ubicació espaciotemporal, simbolització, relació causa-efecte, etcètera). En l’actualitat, aquest programa es duu a terme per tres professionals amb formació base de Magisteri (Educació Especial, i Audició i Llenguatge) i Logopèdia.
• Atenció terapèutica: les sessions de grup es desenvolupen els dimarts i els dijous a la vesprada i tenen una duració de 75 minuts. S’hi treballen aspectes que en sessions individuals no poden ser tractats. Està dirigida a xiquets i xiquetes amb dificultats en la comunicació i el llenguatge. El grup es compon de cinc xiquets i xiquetes, i està dirigit per terapeutes.
• Orientació a la família: es desglossa en accions d’acolliment (les realitzades en el moment d’entrada del xiquet o la xiqueta en el CUDAP); accions puntuals (cada vegada que les famílies les requereixen, i poden tindre diferents objectius: disminuir l’ansietat, planificació, la modificació o adaptació de l’entorn, millorar les competències dels pares i les mares en el tractament del xiquet o la xiqueta); i escola de pares i mares (són reunions formals amb pares i/o mares de xiquets i xiquetes que presenten una mateixa problemàtica i que persegueixen optimitzar esforços i aprofitar l’experiència i la interacció que es produeix entre iguals).

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar