Presentació
Estàs a: >

Presentació

La Fundació General de la Universitat de València es va constituir en juny de 1983 amb la missió fonamental de cooperar en l’acompliment dels fins de la Universitat de València.

La Fundació té naturalesa pública, personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d’obrar conformement a les normes per les quals es regeix.

La finalitat d’aquesta Fundació és el finançament, la promoció i el servei. Les seues prestacions són gratuïtes i els mèrits o la manca de mitjans són la base primordial per a l’elecció dels destinataris dels beneficis.

L´activitat de la Fundació es fa present en molts diversos àmbits i s´ha desenvolupat mitjançant els seus Patronats Especials i els diferents programes especialitzats creats amb aquest propòsit:

 • Arts, cultura i patrimoni
  • Patronat d’Activitats Musicals / Patronat Martínez Guerricabeitia / Arts Escèniques / Exposicions / Conservació i Catalogació del Patrimoni
 • Inclusió socioeducativa
  • Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca (CUDAP) / Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD)
 • Cooperació al desenvolupament
  • Patronat Sud-Nord, Solidaritat i Cultura / Projectes Tècnics de Cooperació
 • Formació
  • Cursos dels Patronats Especials de la Fundació / Centre Internacional de Gandia
 • Investigació i divulgació
  • Pla Especial d’Estabilització d’Investigadors Reincorporats / Centre de Documentació Europea / Centre de Documentació InfoSud / Publicacions / Futura
 • Inserció laboral
 • Observatori d´Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL)
 • Participació a la Universitat
  • Alumni UV / Voluntariat Cultural
 • Promoció i imatge
  • La Tenda de la Universitat

Govern de la Fundació

La Fundació compta amb els següents òrgans per a la seua direcció i govern:

Ple del Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern de la Fundació. Les seues missions fonamentals són establir les línies d’acció i aprovar els plans, els programes, el pressupost i els comptes de la Fundació.

A 31 de desembre de 2015, el Ple estava format pels membres que s’indiquen a continuació:

President Esteban Morcillo Sánchez
Vicepresident executiiu Antonio Ariño Villarroya
Secretària María José Añón Roig
Vocals nomenats a proposta del Consell de Govern: 
  Teresa Carnero Arbat
  Guillem C. Muñoz Caravaca
  Dulce Contreras Bayarri
  Rafael Crespo García
  Teresa Domingo Pla    
  Bernardo Gómez Alfonso
  Rosa María Marín Sáez
  Manuela Pardo de Val
Vocals nomenats a proposta dels Patronats Especials: 
  José Sorribes Monrabal
  José Miguel Soriano del Castillo   
Vocals nomenats a proposta del Patronat: 
Banco Santander, en la persona d´ Antonio Valldecabres Blasco
Heineken España S.A., en la persona de Carlos Mataix Beneyto
Nomenat lliurement pel Patronat:
  José Pedro Martínez García

Les funcions del Patronat són:

 • Establir l’orientació i fixar les línies generals de funcionament de la Fundació.
 • Seleccionar als beneficiaris de les prestacions fundacionals.
 • Aprovar el pla d’actuació i la seua liquidació, la memòria d’activitats i els comptes anuals que hagen de ser presentats al Protectorat.
 • Acordar l’alienació de béns immobles.
 • Acceptar, si escau, donacions i/o llegats i acceptar herències a benefici d’inventari.
 • Aprovar les modificacions estatutàries i tots aquells actes que necessiten autorització del Protectorat, així com decidir en els conflictes a què es refereix l’article 13.7 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana o precepte que ho substituïsca.
 • En general, quantes altres funcions haja de desenvolupar per l’administració o govern de la Fundació, amb compliment, en tot cas, a les prescripcions legals.

Consell Executiu

Segons l’article 25 dels Estatuts de la Fundació General de la Universitat de València, el Consell Executiu, a data 31 de desembre de 2015, quedava constituït pels membres següents:

President Esteban Morcillo Sánchez
Vicepresident executiu Antonio Ariño Villarroya
Secretària María José Añón Roig
Vocal Bernardo Gómez Alfonso
Vocal Dulce Contreras Bayarri
Vocal Teresa Domingo Plá

 Les funcions del Consell Executiu són, principalment:

 • Elaborar el pla d’actuació i la seua liquidació, la memòria d’activitats i els comptes anuals, per sotmetre’ls a l’aprovació del Patronat.
 • La preparació de tots aquells acords que haja d’adoptar el Patronat.
 • En general, totes les competències que se li atribuïsquen al Patronat, excepte l’aprovació dels comptes i del pla d’actuació, la decisió sobre els conflictes a què es refereix l’article 13.7 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, o precepte que ho substituïsca, ni aquells que requerisquen l’autorització del Protectorat. Tampoc ho seran les facultats de modificació dels Estatuts, fusió i liquidació de la Fundació.

Finalment, també té competència en tot allò que fa referència al govern i l’administració d’efectius de la Fundació General de la Universitat de València, tant per a executar els acords del Patronat, com per a adoptar decisions i executar-les, en les matèries següents:

 • Acceptar llegats i donacions sense càrregues que puguen desnaturalitzar la finalitat fundacional, i les herències a benefici d’inventari.
 • Cobrar i percebre rendes o fruits, dividends, interessos i utilitats o qualssevol altres beneficis.
 • Ordenar i efectuar els pagaments necessaris derivats de les obligacions de la Fundació.
 • Executar els actes necessaris per a l’adquisició i l’alienació, en borsa o fora d’aquesta, d’accions, d’obligacions i d’altres valors mobiliaris que pertanyen a la Fundació, inclosos els casos de canvi o substitució de títols amortitzats per uns altres d’anàlegs. Tots aquests actes han de ser intervinguts per societats i agències de valors.
 • Formalitzar i aprovar tota classe d’actes i de contractes, de caràcter civil, mercantil, laboral, administratiu o de qualsevol altra classe, que requerisquen la millor consecució dels objectius de la Fundació, i aprovar-los, sempre que no estiguen subjectes a l’autorització prèvia del Protectorat.
 • Executar els plans i els programes aprovats pel Patronat, després d’efectuar els tràmits necessaris, com ara els anuncis i les convocatòries, i les adjudicacions de beques, premis i ajudes, etcètera. Així mateix, tots els actes i contractes que requerisca la posada en marxa dels plans i programes esmentats.
 • En general, qualsevol activitat que no estiga expressament atribuïda a un altre òrgan.

Modificació de l´estructura organitzativa

El Ple del Patronat de la Fundació General de la Universitat de València, celebrat el 18 de desembre de 2015, va acordar la modificació de l’estructura organitzativa de la Fundació, així com la dissolució i l’extinció formal de tots els seus Patronats Especials: Activitats Musicals, Martínez Guerricabeitia, Sud-Nord. Solidaritat i Cultura, i Centre de Documentació Europea.

Amb aquesta modificació, en vigor a partir de l’1 de gener de 2016, els Patronats Especials passaran a organitzar-se com a comissions de treball supervisades per una direcció acadèmica.

Fundacions Històriques

La Fundació General de la Universitat de València ha continuat durant el 2015 la tasca d´investigació sobre la situació jurídica i patrimonial d´algunes de les fundacions històriques que depenen de la Universitat de València i que hi tenen relació. L´objectiu que es persegueix és la regulació d´aquestes fundacions històriques, així com l´adaptació dels seus Estatuts a la Llei de Fundacions vigent.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar