Serveis Generals

Serveis Generals

La Fundació General compta amb una estructura de serveis generals que donen el suport necessari per a l’execució de les activitats que es desenvolupen a través dels seus Patronats Especials, programes, departaments i unitats, donant el suport en tots els àmbits d’activitat, sent el seu l’objectiu principal que es complisca d´una forma adequada i eficient totes les tasques de gestió administrativa i de control pressupostari, vetlant pel compliment de totes les obligacions jurídiques, comptables i fiscals que li són d´aplicació.

Els Serveis Generals s’estructuren de la següent forma:

- Gerència
Des de la Gerència es coordina i supervisa la planificació i execució de tots els programes i projectes de les diferents àrees d’activitat, garantint el compliment dels fins de la Fundació, així com l’adequada visualització de la institució. A més, coordina la relació amb els diferents Patronats Especials, programes i departaments, a través dels seus responsables. Du a terme les relacions amb els òrgans de govern, el Consell Executiu i Patronat, i vetla pel compliment dels acords adoptats per aquests. Té la funció d’interlocució amb les entitats públiques i privades amb les quals la Fundació General de la Universitat de València es relaciona per la seua activitat.

- Departament Administratiu i Comptabilitat
Des d’aquest departament es realitzen les tasques comptables, fiscals, de control pressupostari, de control de les instruccions de contractació, de tresoreria, prevenció de riscos laborals, etcètera, que les diferents normatives ens obliguen. Així com també la preparació de tot tipus d’informes econòmics i financers que ens en són sol·licitats, bé internament (Patronats, serveis...) o externament (intervenció general...).

- Departament Jurídic
Elabora dictàmens i emet la seua opinió sobre els aspectes analitzats de les diferents situacions o plantejaments que siguen requerits per la Gerència, amb opinió sobre les diferents vessants, civils, mercantils i administratives, i de la normativa específica del sector fundacional. Manté informada a la Gerència sobre les possibles modificacions que es produïsquen sobre la normativa aplicable i dels possibles efectes sobre la pròpia activitat de la Fundació.

- Departament de Recursos Humans
El Departament de Recursos Humans té com a funció principal la gestió de personal, que entre altres accions du a terme la formalització dels contractes, gestió de nòmines, intervé en els processos de selecció de personal, permisos, vacances, baixes i qualsevol qüestió relacionada amb les gestions ordinàries en matèria de personal. A més, té la funció de la coordinació de les accions relacionades amb la prevenció de riscos laborals.

- Departament Informàtic
El Departament Informàtic té com a funció principal donar suport tècnic informàtic a tots els Patronats Especials, programes i departaments.

- Departament de Màrqueting i Comunicació
El Departament de Màrqueting i Comunicació dissenya i desenvolupa accions de màrqueting, imatge, publicitat, comunicació i difusió de les activitats i projectes que la Universitat emprén amb el suport de la Fundació i per mitjà dels seus Patronats i programes. L´objectiu prioritari és “aconseguir una visibilitat social adequada [...] adoptant una política d’imatge i de comunicació”.

Quant a la projecció de la imatge gràfica de la Universitat de València cal destacar la tasca desenvolupada junt amb La Tenda de la Universitat mitjançant l’aplicació de la identitat gràfica als productes promocionals i corporatius.

A l’àmbit de premsa i comunicació es dóna cobertura informativa als programes i projectes de la Fundació, sent les principals línies de treball les següents:

1. Facilitar informació rigorosa i actualitzada de l’activitat que genera la Fundació General de la Universitat de València, a través dels seus Patronats Especials, serveis, projectes i programes, al personal de la Fundació, a la comunitat universitària (PDI, PAS i alumnat) i a la societat valenciana.
2. Transcendir aquesta presència a l’àmbit estatal a través del contacte i la relació amb els mitjans de comunicació generalistes (premsa, ràdio, televisió, internet) i la publicació setmanal de notícies en la pàgina web de l’Asociación Española de Fundaciones.
3. Donar suport i assessorament als Patronats Especials, serveis i departaments en matèria de comunicació externa i interna.

En 2015, s´han comunicat 270 peces informatives entre convocatòries, notes de premsa i notícies.

Així, a més dels projectes gestionats des de la Fundació General, es col·labora activament amb altres serveis i departaments de la Universitat de València en la realització de diferents projectes culturals, de cooperació, d’investigació i de qualsevol àrea d’activitat que puga desenvolupar la Fundació General d’acord amb el que està establit en els seus Estatuts.

Accions estratègiques

Els serveis generals de la Fundació General de la Universitat de València han desenvolupat durant l’exercici de 2015 dos projectes estratègics:

La implementació del portal de transparència i bon govern, al qual es pot accedir directament des de la plana web principal de la institució, i que, d’acord amb el Codi de Bon Govern i Bones Pràctiques de Gestió de l’entitat, aprovat pel Patronat de la Fundació General el passat 28 de desembre de 2014, ofereix informació institucional i organitzativa, econòmica i financera, i de contacte.

L’establiment d’un marc normatiu per al desenvolupament i posada en marxa de les xarxes socials de la Fundació General de la Universitat de València, presents en bona part dels seus serveis i programes, i ja regulades després de la impartició d’una formació específica durant l´any i l’execució d’una auditoria interna en desembre de 2015, els resultats de la qual han estat comunicats a principis de 2016.

A més, la Fundació General ha estat amfitriona del VII Congrés de Fundacions Universitàries, celebrat al Centre Cultural La Nau, l’edific històric de la Universitat de València, els dies 24 i 25 de setembre, i promogut pel Grup Sectorial de Fundacions Universitàries de l’Asociación Española de Fundaciones (AEF); i ha liderat la XVI Assemblea Anual de la Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh, que va reunir més de mig centenar d’organitzacions i entitats també a La Nau, els dies 12 i 13 de novembre. També ha participat en altres activitats com ara Futur Obert i Emergents; i ha col·laborat en la gestió del projecte IMP (Programa Internacional d´Assessorament).

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar