Presentació
Estàs a: >

Presentació

La Fundació General de la Universitat de València es va constituir en juny de 1983. La seua experiència des de llavors i el seu coneixement de l’entorn sociocultural, formatiu i docent, així com de l’àmbit de la cooperació universitària al desenvolupament li proporcionen les eines necessàries per a configurar-se com a un pont, entre la Universitat de València i la societat, de transferència, divulgació, difusió, democratització cultural, formació i solidaritat.

La missió fonamental de la Fundació és, doncs, cooperar en el compliment dels fins de la Universitat de València mitjançant l’encomana de gestió de la Universitat, la qual desenvolupa a través de tres grans àrees d’actuació:

1. Cultura i Formació, que engloba l’Àrea d’Activitats Musicals (Orquestra Filharmònica de la Universitat de València, Orfeó Universitari de València, Escola Coral La Nau, Club Coral de la Nau Gran i Colla de Dolçaines), la Col·lecció Martínez Guerricabeitia i Exposicions (arts plàstiques), Patrimoni Cultural (programes de catalogació i restauració del patrimoni), Arts Escèniques (teatre i dansa), Alumni UV i Voluntariat Cultural (participació universitària i ciutadana), el Centre Internacional de Gandia (Universitat d’Estiu de Gandia, postgraus i cursos), el Centre de Documentació Europea (informació i documentació), l’Hemeroteca Digital i el Projecte Futura.

2. Serveis Universitaris, mitjançant l’Observatori d’Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL) de la Universitat de València i la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat de la Universitat de València (UPD).

3. Solidaritat, que inclou l’Àrea de Cooperació (Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València, sensibilització, beques, Programa 0,7 i InfoSud-Servei d’Informació i Documentació) i el Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca (CUDAP).

Govern de la Fundació

La Fundació compta amb els següents òrgans per a la seua direcció i govern:

Ple del Patronat

El Patronat és l’òrgan suprem de govern de la Fundació i té la missió d´establir les línies d´actuació i d´aprovar els plans, els programes, els pressupostos i els comptes.

A 31 de desembre de 2016, el Ple estava format pels membres que s’indiquen a continuació:

President Esteban Morcillo Sánchez
Vicepresident executiiu Antonio Ariño Villarroya
Secretària María José Añón Roig
Vocals nomenats a proposta del Consell de Govern: 
  Jordi Caparrós Gutiérrez
  Teresa Carnero Arbat
  Guillem C. Muñoz Caravaca
  Dulce Contreras Bayarri
  Rafael Crespo García
  Teresa Domingo Pla    
  Bernardo Gómez Alfonso
  Rosa María Marín Sáez
  Manuela Pardo de Val
Vocals nomenats pel Patronat:
  José Miguel Soriano del Castillo  
  José Pedro Martínez García 
  José María García Álvarez-Coque
Banco Santander, en la persona de Antonio Valldecabres Blasco
Heineken España S.A., en la persona de Carlos Mataix Beneyto

Les funcions del Patronat són:

 • Establir l’orientació i fixar les línies generals de funcionament de la Fundació.
 • Seleccionar als beneficiaris de les prestacions fundacionals.
 • Aprovar el pla d’actuació i la seua liquidació, la memòria d’activitats i els comptes anuals que hagen de ser presentats al Protectorat.
 • Acordar l’alienació de béns immobles.
 • Acceptar, si escau, donacions i/o llegats i acceptar herències a benefici d’inventari.
 • Aprovar les modificacions estatutàries i tots aquells actes que necessiten autorització del Protectorat, així com decidir en els conflictes a què es refereix l’article 13.7 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana o precepte que ho substituïsca.
 • En general, quantes altres funcions haja de desenvolupar per l’administració o govern de la Fundació, amb compliment, en tot cas, a les prescripcions legals.

Consell Executiu

El Consell Executiu és l´òrgan col·legiat que exerceix per delegació del Patronat les facultats de gestió ordinària, a excepció de les indelegables legalment.

Segons l’article 25 dels Estatuts de la Fundació General de la Universitat de València, el Consell Executiu, a data 31 de desembre de 2016, quedava constituït pels membres següents:

President Esteban Morcillo Sánchez
Vicepresident executiu Antonio Ariño Villarroya
Secretària María José Añón Roig
Vocal Bernardo Gómez Alfonso
Vocal Dulce Contreras Bayarri
Vocal Teresa Domingo Plá
Vocal Jordi Caparrós Gutiérrez

 Les funcions del Consell Executiu són, principalment:

 • Elaborar el pla d’actuació i la seua liquidació, la memòria d’activitats i els comptes anuals, per sotmetre’ls a l’aprovació del Patronat.
 • La preparació de tots aquells acords que haja d’adoptar el Patronat.
 • En general, totes les competències que se li atribuïsquen al Patronat, excepte l’aprovació dels comptes i del pla d’actuació, la decisió sobre els conflictes a què es refereix l’article 13.7 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, o precepte que ho substituïsca, ni aquells que requerisquen l’autorització del Protectorat. Tampoc ho seran les facultats de modificació dels Estatuts, fusió i liquidació de la Fundació.

Finalment, també té competència en tot allò que fa referència al govern i l’administració d’efectius de la Fundació General de la Universitat de València, tant per a executar els acords del Patronat, com per a adoptar decisions i executar-les, en les matèries següents:

 • Acceptar llegats i donacions sense càrregues que puguen desnaturalitzar la finalitat fundacional, i les herències a benefici d’inventari.
 • Cobrar i percebre rendes o fruits, dividends, interessos i utilitats o qualssevol altres beneficis.
 • Ordenar i efectuar els pagaments necessaris derivats de les obligacions de la Fundació.
 • Executar els actes necessaris per a l’adquisició i l’alienació, en borsa o fora d’aquesta, d’accions, d’obligacions i d’altres valors mobiliaris que pertanyen a la Fundació, inclosos els casos de canvi o substitució de títols amortitzats per uns altres d’anàlegs. Tots aquests actes han de ser intervinguts per societats i agències de valors.
 • Formalitzar i aprovar tota classe d’actes i de contractes, de caràcter civil, mercantil, laboral, administratiu o de qualsevol altra classe, que requerisquen la millor consecució dels objectius de la Fundació, i aprovar-los, sempre que no estiguen subjectes a l’autorització prèvia del Protectorat.
 • Executar els plans i els programes aprovats pel Patronat, després d’efectuar els tràmits necessaris, com ara els anuncis i les convocatòries, i les adjudicacions de beques, premis i ajudes, etcètera. Així mateix, tots els actes i contractes que requerisquen la posada en marxa dels plans i programes esmentats.
 • En general, qualsevol activitat que no estiga expressament atribuïda a un altre òrgan.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar