Informe seguiment codi de conducta per a inversions financeres temporals

Informe seguiment codi de conducta per a inversions financeres temporals

En acompliment d’allò que estableix l’Acord de 20 de Novembre de 2003, del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pel que s’aprova el Codi de Conducta de les Entitats sense ànim de lucre per a la realització d’inversions temporals, el Consell Executiu de la Fundació General de la Universitat de València en data 20 de desembre de 2004 va acordar aprovar el següent:

CODI DE CONDUCTA PER A LA REALITZACIÓ D’INVERSIONS EN L’ÀMBIT DEL MERCAT DE VALORS

1. La Fundació General de la Universitat de València, d’ara endavant la Fundació, és una entitat sense finalitat lucrativa que es va constituir l’any 1983 i és classificada com a cultural privada mixta.

 • 1.1. L’entitat és de finançament, promoció i servei; les prestacions seran gratuïtes, sense perjudici que eventualment es puguen obtindre ingressos per les activitats fundacionals i sempre que això no implique una limitació injustificada de l’àmbit dels seus possibles beneficiaris.
 • 1.2. L’objecte essencial de l’entitat és:
  • 1. Cooperar en el compliment dels fins de la Universitat de València.
  • 2. Ajuda a la docència, la investigació, la difusió cultural i la formació humana integral dels possibles beneficiaris.
  • 3. Els òrgans competents de la Fundació poden acordar i establir tota classe d’activitats sense cap altra limitació que la millor consecució dels fins dels apartats anteriors, entre els quals hi ha el de la dotació de beques escolars i el de la realització d’activitats d’extensió cultural i de docència.
  • 4. El desenvolupament de l’objecte de la Fundació es farà, entre d’altres, a través d’alguna de les següents formes d’actuació:
   • Promoció i desenvolupament d’activitats culturals diverses, en particular, en el camp de les arts plàstiques i de la creació musical, entre altres, les representacions teatrals, musicals, coreogràfiques i cinematogràfiques, així com exposicions d’art i manifestacions similars.
   • Promoció, creació de biblioteques, arxius i centres de documentació i prestació de serveis propis d’aquests.
   • Col·laboració en l’organització de congressos, cursos o seminaris acadèmics i científics.
   • Promoció de l’edició de llibres i altres publicacions.
   • Promoció i organització de la prestació de serveis als membres de la comunitat universitària que practiquen educació física i esports.
   • Promoció i gestió d’activitats de cooperació i solidaritat amb el tercer món.
   • El foment i realització d’activitats d’investigació científica i desenvolupament tecnològic.

2. L’actuació de la Fundació en els mercats de valors ve determinada per els següents principis:

 •  2.1 Principi de Prudència: La Fundació desenvolupa les activitats amb recursos aportats per tercers, és per això que entenem que és imprescindible mantindre la seguretat i la liquidessa sota consideracions de rendibilitat. Així doncs, la Fundació no manté inversions de cartera en valors de renda variable a curt termini. Les inversions temporals es realitzaran sempre en valors mobiliaris i instruments financers de renda fixa.
 •  2.2 Principi de Coherència: La Fundació entén que té l´obligació d’implementar polítiques formals per a gestionar els recursos financers, d’acord amb els valors organitzatius de compromís social.

3. Sistemes de selecció i gestió.

La persona designada per la Fundació per plantejar les inversions a realitzar entre els diferents productes financers existents, i sempre sota els principis de Prudència i Coherència, serà el Cap de Departament Econòmic Administratiu Financer.
No
obstant, el Consell Executiu podrà decidir la contractació de l’assessorament profesional de tercers.

La Fundació no ha realitzat ni realitzarà en el futur les següents operacions:

- Venda de valors presos en préstec a l’efecte (vendes en curt)
Operacions intradia
Operacions al mercat de futurs i opcions
I qualsevol altra de naturalesa semblant

4. Seguiment del Codi.

La Fundació inclourà als informes anuals facilitats al Protectorat un detall de l’acompliment del manifestat al present codi. També inclourà els sistemas de gestió en vigor, així com detall de les posicions mantingudes en inversions de cartera mobiliària i posicions als mercats de deute.

En 2016 no s’ha realitzat cap inversió financera.

Aquesta web utilitza cookies amb una finalitat estadística i per a facilitar la seua navegació Més informació

Aceptar / Acceptar