Procés de registre

Aquests són els serveis que t´oferim des de l´Àrea d´ocupació de UVocupació:

   • Agencia de Col.locació / Borsa de Treball.
   • Ofertes i Convocat´ries (Panell).
   • Directori d´Empreses.
   • Fòrums d´Ocupació.
   • Assessorament presencial dels tècnics de UVocupació.
   • Assessorament en línia.
   • Informació sobre eixides professionals .
   • Informació sobre estudis d´inserció laboral de titulats universitaris.
   • Activitats formatives.


Condiciones Legales

La Universitat de València i la Fundació General de la Universitat de València (d'ara endavant la Fundació), a través de UVocupació, posen a la disposició dels estudiants i els titulats de la Universitat de València, i de les empreses l'Agència de Col.locació per a la intermediació laboral, autoritzada pe Labora amb el nº. 1000000066.
Les condicions legals presents tenen la finalitat de regular la relació entre les empreses i UVocupació pel que fa a la prestació dels serveis que s´ofereixen, d'acord amb les finalitats d'integració professional i assessorament laboral, i constitueixen un contracte vinculant per a ambdues parts.

1. Acceptació de les condicions legals.
Per a l'accés de l'empresa als serveis que presta UVocupació, cal acceptar totes les clàusules que s´estableixen en les condicions legals presents, i no se�n podran gaudir en cas de no acceptar-les
UVocupació podrà canviar els termes i les condicions actuals en qualsevol moment i s´obliga a informar l'empresa sobre aquests canvis a través de correu electrònic, i a publicar els nous termes i condicions en aquest mateix espai.

2. informació legal prèvia sobre protecció de dades.
L'alta d'empresa per a disposar dels nostres serveis exigeix formalitzar un qüestionari de registre i autoritzar l'Observatori d'inserció Professional i Assessorament Laboral (UVocupació) a tractar les dades que es faciliten.
Les dades personals s'incorporaran al fitxer Agència de Col.locació, el titular del qual �s la Fundació General de la Universitat de València. Aquestes dades són necessèries per a la Gestió de UVocupació, i es requereixen per als següents usos:
- Difusió d'activitats pròpies o organitzades conjuntament o en col.laboracióamb empreses, organismes o entitats, públiques o privades.
- Difusió d'informació institucional.
- promoció i Gestió de l'ocupació.
- promoció social de la joventut.
- Ensenyament superior.
- Enquestes sociològiques i d'opinió.
- Finalitats històriques, científiques i estadístiques.
- Gestió d'estadístiques internes.
- intermediació laboral
La subscripció en el panell d'ofertes d'ocupació, borsa de treball i/o formació pot requerir la comunicació de les dades estrictament necessèries a:
- Candidats a ofertes d'ocupació.
- Servei públic d'ocupació Estatal, en compliment de l'article 5 m del Reial Decret 1796/2010, que estableix l'obligació de proporcionar informació sobre demandes i ofertes d'ocupació, això com sobre la resta d'activitats que es realitzen com a agències de Col.locació autoritzades.
En cas de no consentir el tractament de les dades personals o de requerir serveis que exigisquen comunicar-les a tercers sense consentir la comunicació, resultará impossible prestar els nostres serveis.
Es podrà exercir l´oposició al tractament, l´accés, la rectificació o la cancel.lació de les dades mitjançant un escrit adreçat a UVocupació, (C/. d´Amadeu de Savoia, 4 - 46010 València).
L'oposició al tractament, la cancel.lació de les dades bàsiques per a la prestació del servei o la revocació del consentiment per a les comunicacions de dades comporta necess�riament la baixa de l'empresa i la impossibilitat de rebre els nostres serveis.
En el cas que les dades facilitades corresponguen a persona diferent de la del titular de l'entitat (director, gerent, administrador, etc.) aquesta respon que les dades es comuniquen de conformitat amb el que disposa la llei orgúnica 15/1999, i assumeix plenament i individual les conseqüencies d'un eventual incompliment.

3. Condicions de registre
Per accedir i usar els serveis de l'Agència de Col.locació/Borsa de treball, les empreses han de registrar-s´hi. UVocupació es reserva el dret d'acceptar o rebutjar lliurement la sol.licitud de registre d´una empresa.
L'empresa que desitge registrar-se en l'Agència de Col.locació/Borsa de treball ha d'acceptar expressament la informació legal prèvia sobre protecció de dades, les condicions de registre i la Política de publicació d'ofertes de l'Agència de Col.locació/Borsa de Treball.
L'empresa es compromet a utilitzar els serveis de l'Agència de Col.locació/Borsa de Treball d´acord amb a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.
L'empresa que s´hi registre haur� d'estar constituída d´acord amb la llei. La informació facilitada per les empreses ha de ser veraç. Per garantir la legalitat i la professionalitat de l'empresa, UVocupació es reserva el dret de verificar aquesta informació.

4. Política de publicació d'ofertes
Les ofertes que l'empresa desitge publicar en l'Agència de Col.locació/Borsa de treball de Treball i POE hauran d'estar dins d'alguna de les següents categories:
- Ofertes d'ocupació qualificades, que s�n aquelles relacionades directament o indirecta amb les titulacions acadèmiques (en curs o ja finalitzades) que d´una la Universitat de València.
- Ofertes d'ocupació no qualificades que poden resultar interessants per a compaginar-les amb els estudis o altres activitats. S�n aquelles per a les quals no es requereix estar en possessió d'una titulació universitària.
- Ofertes de treball que requereixen mobilitat geogràfica d´abast internacional.
- Ofertes de treball relacionades amb la investigació, la innovació i el desenvolupament.
- Ofertes de treball en l'administració, que són ofertes d'ocupació per a treballar en les diferents administracions públiques.
- Beques i pràctiques
Les ofertes de treball que es vulguen publicar en l'Agència de Col.locació/Borsa de Treball han de reunir una sèrie de requisits de qualitat. No s'activaran i per tant no es publicaran ofertes que:
- Procedisquen d'empreses de tipus piramidal.
- Tinguen a veure amb la indústria de l'entreteniment per a adults.
- No establisquen de manera clara quin és el treball a fer.
- Requerisquen un posterior contacte per part dels candidats per a recollir més informació mitjançant telèfons de tarificació addicional (803, 806 i 807) o serveis de SMS Premium.
- Siguen discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstència personal o social.
Si l'oferta reuneix els requisits exigits, els tècnics de UVocupació activaran l'oferta i l'empresa rebrà un correu en què se li comunicarà que l´oferta ha estat activada.
En cas contrari, l'empresa rebrà un correu electrònic en què se li comunicarà que l'oferta no s´adapta als paràmetres establerts i no pot ser activada, això com el motiu pel qual no s'ha activat.

5. Autorització
S'autoritza UVocupació a publicar en la seua pàgina web les dades de l'empresa col.laboradora, inclòs el logotip o imatge corporativa, amb la finalitat de fer-ne promoció i crear confiança entre tercers. No obstant això, si no desitja que UVocupació faça ès de la seua imatge corporativa, ha d´enviar un correu electrònic a bolsadet@uv.es, o en defecte d'això, indicar en l'apartat d'autoritzacions que no vol formar part del directori d'empreses.

6. ús del vídeo CV.
UVocupacióha posat a la disposició dels candidats un servei de vídeo currículum (vídeo CV), mitjançant el qual el candidat pot adjuntar a les seues dades un vídeo relacionat amb la cerca d'ocupació. això, les empreses tindran accés als vídeo CV dels candidats que facen ès d'aquest servei i s'hagen inscrit en la seua oferta de treball. Tanmateix, l��s per part de l'empresa del vídeo CV estarà limitat per les condicions següents:
- Només pot accedir al vídeo CV el qui ofereix ocupació o el personal vinculat a aquest per una relació laboral en qu� exercisca funcions relacionades amb la selecció de personal. Per a això se li proporcionarà un nom d'usuari i una clau d'accés, i serà responsable de qualsevol ès que es faça del vídeo CV contrari a les condicions presents o a les disposicions legals aplicables.
- Els candidats s�n titulars del dret d'imatge del vídeo CV i han consentit la seua Difusió únicament i exclusiva per als serveis relacionats amb UVocupació, i especialment per a la cerca d'ocupació.
- El qui ofereix l´ocupació es compromet a veure el vídeo únicament en el seu entorn de treball i amb l'única finalitat de gestionar l'oferta d'ocupació que es posa a la disposició dels candidats. S'entèn per entorn tant l´àmbit físic com el personal, i comprèn únicament aquelles persones de l'empresa que pel seu lloc o encàrrec estan habilitats per a la Gestió d'ofertes de treball. En queda prohibida la Difusió per a la resta de persones integrants de l'empresa.
- En relació amb el vídeo CV, el qui ofereix l´ocupació s'obliga al més estricte respecte de la legislació vigent, i especialment de la llei orgúnica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i de la llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
- Queda prohibit gravar, emmagatzemar, descarregar o fer cap altra activitat que es puga considerar anàloga a aquestes amb el vídeo CV dels candidats.
- UVocupació es reserva, i el qui ofereix l´ocupació accepta el dret d'aplicar mesures de seguretat que permeten de garantir el seguiment en els usos que es realitzen de les aplicacions i en particular dels registres d'usuari i dels registres de sessió.


Autoritzacions

  • Done la meua autorització perquè les meues dades formen part de l´Agència de Col·locació de la Fundació General de la Universitat de València.
Done la meua autorització perquè les meues dades personals siguen cedides al Servei Públic d´Ocupació Estatal (SEPE), únicament amb finalitats estadístiques.:

  • Autoritze a usar les dades de l´empresa per formar part de les Ofertes i Convocat´ries (Panell).:

  • Autoritze a publicar en el directori d´empreses les dades identificatives i de contacte de l´empresa:
  • Autoritze a rebre informació institucional:
  • Autoritze a rebre butlletins de notícies i reportatges relacionats amb l´ocupació.:

UVocupació no es fa responsable de l´exactitud i la veracitat de la informació continguda en el videocurrículum, l´usuari que grava i registra el seu videocurrículum en UVocupació reconeix i accepta ser l´únic responsable del contingut del videocurrículum i de les consequències de la seua publicació..

En fer clic en d´acord, l´empresa manifiesta haver llegit i accepta expressament la informació legal prèvia sobre protecció de dades, les condicions de registre, les condicions legales del videocurrículum i la política de publicació d´ofertes de l´Àrea d´Ocupació/Borsa de Treball.