Procés de registre

Aquests són els serveis que t’oferim des de l’Àrea d’ocupació de l’OPAL:

   • Agencia de Col.locació / Borsa de Treball.
   • Ofertes i Convocatòries (Panell).
   • Directori d’Empreses.
   • Fòrums d’Ocupació.
   • Assessorament presencial dels tècnics de l’OPAL.
   • Assessorament en línia.
   • Informació sobre eixides professionals .
   • Informació sobre estudis d’inserció laboral de titulats universitaris.
   • Activitats formatives.


Condiciones Legales

La Universitat de València i la Fundació General de la Universitat de València (d'ara endavant la Fundació), a través de l’OPAL, posen a la disposició dels estudiants i els titulats de la Universitat de València, i de les empreses l'Agència de Col•locació per a la intermediació laboral, autoritzada pe Labora amb el núm. 1000000066.
Les condicions legals presents tenen la finalitat de regular la relació entre les empreses i l’OPAL pel que fa a la prestació dels serveis que s’ofereixen, d'acord amb les finalitats d'integració professional i assessorament laboral, i constitueixen un contracte vinculant per a ambdues parts.

1. Acceptació de les condicions legals.
Per a l'accés de l'empresa als serveis que presta l’OPAL, cal acceptar totes les clàusules que s’estableixen en les condicions legals presents, i no se’n podran gaudir en cas de no acceptar-les
L’OPAL podrà canviar els termes i les condicions actuals en qualsevol moment i s’obliga a informar l'empresa sobre aquests canvis a través de correu electrònic, i a publicar els nous termes i condicions en aquest mateix espai.

2. Informació legal prèvia sobre protecció de dades.
L'alta d'empresa per a disposar dels nostres serveis exigeix formalitzar un qüestionari de registre i autoritzar l'Observatori d'Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL) a tractar les dades que es faciliten.
Les dades personals s'incorporaran al fitxer Agència de Col•locació, el titular del qual és la Fundació General de la Universitat de València. Aquestes dades són necessàries per a la gestió de l’OPAL, i es requereixen per als següents usos:
- Difusió d'activitats pròpies o organitzades conjuntament o en col•laboració amb empreses, organismes o entitats, públiques o privades.
- Difusió d'informació institucional.
- Promoció i gestió de l'ocupació.
- Promoció social de la joventut.
- Ensenyament superior.
- Enquestes sociològiques i d'opinió.
- Finalitats històriques, científiques i estadístiques.
- Gestió d'estadístiques internes.
- Intermediació laboral
La subscripció en el panell d'ofertes d'ocupació, borsa de treball i/o formació pot requerir la comunicació de les dades estrictament necessàries a:
- Candidats a ofertes d'ocupació.
- Servei Públic d'Ocupació Estatal, en compliment de l'article 5 m del Reial Decret 1796/2010, que estableix l'obligació de proporcionar informació sobre demandes i ofertes d'ocupació, així com sobre la resta d'activitats que es realitzen com a agències de col•locació autoritzades.
En cas de no consentir el tractament de les dades personals o de requerir serveis que exigisquen comunicar-les a tercers sense consentir la comunicació, resultarà impossible prestar els nostres serveis.
Es podrà exercir l’oposició al tractament, l’accés, la rectificació o la cancel•lació de les dades mitjançant un escrit adreçat a l'Observatori d'Inserció Professional i Assessorament Laboral, OPAL, (C/. d’Amadeu de Savoia, 4 - 46010 València).
L'oposició al tractament, la cancel•lació de les dades bàsiques per a la prestació del servei o la revocació del consentiment per a les comunicacions de dades comporta necessàriament la baixa de l'empresa i la impossibilitat de rebre els nostres serveis.
En el cas que les dades facilitades corresponguen a persona diferent de la del titular de l'entitat (director, gerent, administrador, etc.) aquesta respon que les dades es comuniquen de conformitat amb el que disposa la llei orgànica 15/1999, i assumeix plenament i individual les conseqüències d'un eventual incompliment.

3. Condicions de registre
Per accedir i usar els serveis de l'Agència de Col•locació/Borsa de treball, les empreses han de registrar-s’hi. L'Observatori d'Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL) es reserva el dret d'acceptar o rebutjar lliurement la sol•licitud de registre d’una empresa.
L'empresa que desitge registrar-se en l'Agència de col•locació/Borsa de treball ha d'acceptar expressament la informació legal prèvia sobre protecció de dades, les condicions de registre i la política de publicació d'ofertes de l'Agència de Col•locació/Borsa de Treball.
L'empresa es compromet a utilitzar els serveis de l'Agència de Col•locació/Borsa de Treball d’acord amb a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.
L'empresa que s’hi registre haurà d'estar constituïda d’acord amb la llei. La informació facilitada per les empreses ha de ser veraç. Per garantir la legalitat i la professionalitat de l'empresa, l’OPAL es reserva el dret de verificar aquesta informació.

4. Política de publicació d'ofertes
Les ofertes que l'empresa desitge publicar en l'Agència de Col•locació/Borsa de treball de Treball i POE hauran d'estar dins d'alguna de les següents categories:
- Ofertes d'ocupació qualificades, que són aquelles relacionades directament o indirecta amb les titulacions acadèmiques (en curs o ja finalitzades) que dóna la Universitat de València.
- Ofertes d'ocupació no qualificades que poden resultar interessants per a compaginar-les amb els estudis o altres activitats. Són aquelles per a les quals no es requereix estar en possessió d'una titulació universitària.
- Ofertes de treball que requereixen mobilitat geogràfica d’abast internacional.
- Ofertes de treball relacionades amb la investigació, la innovació i el desenvolupament.
- Ofertes de treball en l'administració, que són ofertes d'ocupació per a treballar en les diferents administracions públiques.
- Beques i pràctiques
Les ofertes de treball que es vulguen publicar en l'Agència de Col•locació/Borsa de Treball han de reunir una sèrie de requisits de qualitat. No s'activaran i per tant no es publicaran ofertes que:
- Procedisquen d'empreses de tipus piramidal.
- Tinguen a veure amb la indústria de l'entreteniment per a adults.
- No establisquen de manera clara quin és el treball a fer.
- Requerisquen un posterior contacte per part dels candidats per a recollir més informació mitjançant telèfons de tarificació addicional (803, 806 i 807) o serveis de SMS Premium.
- Siguen discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
Si l'oferta reuneix els requisits exigits, els tècnics de l’OPAL activaran l'oferta i l'empresa rebrà un correu en què se li comunicarà que l’oferta ha estat activada.
En cas contrari, l'empresa rebrà un correu electrònic en què se li comunicarà que l'oferta no s’adapta als paràmetres establerts i no pot ser activada, així com el motiu pel qual no s'ha activat.

5. Autorització
S'autoritza l’OPAL a publicar en la seua pàgina web les dades de l'empresa col•laboradora, inclòs el logotip o imatge corporativa, amb la finalitat de fer-ne promoció i crear confiança entre tercers. No obstant això, si no desitja que l’OPAL faça ús de la seua imatge corporativa, ha d’enviar un correu electrònic a bolsadet@uv.es, o en defecte d'això, indicar en l'apartat d'autoritzacions que no vol formar part del directori d'empreses.

6. Ús del vídeo CV.
L’OPALha posat a la disposició dels candidats un servei de vídeo currículum (vídeo CV), mitjançant el qual el candidat pot adjuntar a les seues dades un vídeo relacionat amb la cerca d'ocupació. Així, les empreses tindran accés als vídeo CV dels candidats que facen ús d'aquest servei i s'hagen inscrit en la seua oferta de treball. Tanmateix, l’ús per part de l'empresa del vídeo CVestarà limitat per les condicions següents:
- Només pot accedir al vídeo CV el qui ofereix ocupació o el personal vinculat a aquest per una relació laboral en què exercisca funcions relacionades amb la selecció de personal. Per a això se li proporcionarà un nom d'usuari i una clau d'accés, i serà responsable de qualsevol ús que es faça del vídeo CV contrari a les condicions presents o a les disposicions legals aplicables.
- Els candidats són titulars del dret d'imatge del vídeo CV i han consentit la seua difusió únicament i exclusiva per als serveis relacionats amb l’OPAL, i especialment per a la cerca d'ocupació.
- El qui ofereix l’ocupació es compromet a veure el vídeo únicament en el seu entorn de treball i amb l'única finalitat de gestionar l'oferta d'ocupació que es posa a la disposició dels candidats. S'entén per entorn tant l'àmbit físic com el personal, i comprèn únicament aquelles persones de l'empresa que pel seu lloc o encàrrec estan habilitats per a la gestió d'ofertes de treball. En queda prohibida la difusió per a la resta de persones integrants de l'empresa.
- En relació amb el vídeo CV, el qui ofereix l’ocupació s'obliga al més estricte respecte de la legislació vigent, i especialment de la llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i de la llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
- Queda prohibit gravar, emmagatzemar, descarregar o fer cap altra activitat que es puga considerar anàloga a aquestes amb el vídeo CV dels candidats.
- L’OPAL es reserva, i el qui ofereix l’ocupació accepta el dret d'aplicar mesures de seguretat que permeten de garantir el seguiment en els usos que es realitzen de les aplicacions i en particular dels registres d'usuari i dels registres de sessió.


Autoritzacions

  • Done la meua autorització perquè les meues dades formen part de l´Agència de Col·locació de la Fundació General de la Universitat de València.
Done la meua autorització perquè les meues dades personals siguen cedides al Servei Públic d´Ocupació Estatal (SEPE), únicament amb finalitats estadístiques.:

  • Autoritze a usar les dades de l’empresa per formar part de les Ofertes i Convocatòries (Panell).:

  • Autoritze a publicar en el directori d’empreses les dades identificatives i de contacte de l’empresa:
  • Autoritze a rebre informació institucional:
  • Autoritze a rebre butlletins de notícies i reportatges relacionats amb l’ocupació.:

L’OPAL no es fa responsable de l’exactitud i la veracitat de la informació continguda en el videocurrículum, l’usuari que grava i registra el seu videocurrículum en l’OPAL reconeix i accepta ser l’únic responsable del contingut del videocurrículum i de les conseqüències de la seua publicació..

En fer clic en «D’acord», l’empresa manifiesta haver llegit i accepta expressament la informació legal prèvia sobre protecció de dades, les condicions de registre, les condicions legales del videocurrículum i la política de publicació d’ofertes de l’Àrea d’Ocupació/Borsa de Treball.