[l´oferta està tancada.]

Detall de l´oferta; núm. de referència:  21995_B

Característiques del lloc de treball

Denominació del lloc:

PROVISIÓ DE PLACES DE PROFESSORAT D´IDIOMES PER Al CENTRE D´IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA / PROVISIÓN DE PLAZAS DE PROFESORADO DE IDIOMAS PARA EL CENTRE DIDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA/

Empresa: Centro de enseanza de ingls, francs, alemn, italiano, valenciano y espaol.
Web:


Funcions:

Convocatòria completa del lloc de treball: https://cutt.ly/JbFcz2C

 Les persones aspirants hauran de reunir ineludiblement els requisits establits en la convocatòria disponible a dalt, entre altres:

- Estar en possessió de títol universitari de llicenciatura o grau en Filologia Catalana, Llengües Modernes i les seues Literatures, Estudis Anglesos, Estudis Hispànics, Traducció i Mediació Interlingüïstica, Grau en Estudis d´Àsia Oriental amb Esment en Estudis Japonesos, Grau en Filologia Eslava (o titulacions equivalents), segons la titulació necessària per a la plaça sol·licitada.

- Experiència demostrable de, almenys, 1 any en llocs docents de l´especialitat convocada o 600 hores en els últims 10 anys en sistema educatiu. Els aspirants podran acreditar l´experiència mitjançant la presentació de contractes de treball o informe de vida laboral.

- Correcte ús de les llengües oficials de la Universitat de València.

Convocatoria completa del puesto de trabajo: https://cutt.ly/ObFp2s9

Las personas aspirantes deberán reunir ineludiblemente los requisitos establecidos en la convocatoria disponible arriba, entre otros: 

- Estar en posesión de título universitario de licenciatura o grado en Filologia Catalana, Lenguas Modernas y sus Literaturas, Estudios Ingleses, Estudios Hispánicos, Traducción y Mediación Interlingüística, Grado en Estudios de Asia Oriental con Mención en Estudios Japoneses, Grado en Filología Eslava (o titulaciones equivalentes), según la titulación necesaria para la plaza solicitada. 

- Experiencia demostrable de, al menos, 1 año en puestos docentes de la especialidad convocada o 600 horas en los últimos 10 años en sistema educativo. Los aspirantes podrán acreditar la experiencia mediante la presentación de contratos de trabajo o informe de vida laboral. 

Correcto uso de las lenguas oficiales de la Universitat de València

Places sol´licitades: 12
Data límit d´admissió de candidats: 24/05/2021
Localitat: Valencia
Província: Valencia
Àmbit geogràfic: Provincia Valencia
Tipus de contracte: Duracion Determinada Tiempo Completo
Retribució bruta anual: Ver apartado superior
Comentaris: El plazo para la presentacin de las propuestas y del resto de documentacin ser hasta las 00:00 horas del da 24 de mayo de 2021. Adems de inscribirse en la oferta, las personas aspirantes habrn de presentar el currculum vitae, la documentacin acreditativa de los requisitos y de los mritos junto con la unidad didctica envindolos a la direccin de correo electrnico coordinacio@centreidiomes.es Para inscribirse a la oferta de trabajo es necesario darse de alta en el portal de empleo http://www.uv.es/bolsadetrabajo , en el caso de no disponer de claves de la UV hay que darse de alta en https://ir.uv.es/JFhk7rb Una vez se ha hecho el alta en el portal, para inscribirse en la oferta hay que pinchar en Ms informacin y despus en inscribirse en la oferta. Ms informacin:uvempleo.usuarios@uv.es